Potpora projektima gradskog prevoza u Sarajevu, vodovodu Visoko, razvoju koridora Save i Drine…

0
165
Za Projekt vodovod i kanalizacija u FBiH odobreno je 60 miliona eura BiH, do sada povučeno 62,67% kreditnih sredstava

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za Projekt gradskog prijevoza u Sarajevu – B (FI N° 94.965), vrijedan 35 miliona eura. Projektom se želi unaprijediti javni linijski prijevoz putnika te poboljšati izgradnja gradskih prometnica u Kantonu Sarajevo.
Kredit će biti alociran na Federaciju BiH, a implementator projekta je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo. Rok otplate kredita je 20 godina, uključujući grace razdoblje оd pet godina.

Grant EU od miliona eura za projekt vodovod Visoko

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o grantu (Projekt vodovod Visoko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant od Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.
Grant vrijedan milion eura odobrila je Evropska unija putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan, a grantom će upravljati Evropska banka za obnovu i razvoj.
Svrha projekta je pomoći Bosni i Hercegovini, odnosno Gradu Visoko, JKP Visoko u financiranju radova, roba i usluga, uključujući i proširenje sistema vodoopskrbe u naselju Moštre.

Potpora razvoju koridora Save i Drine za Brčko distrikt i FBiH

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu i imenovalo delegaciju za pregovore radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Regionalni program integriranog razvitka koridora rijeke Save i Drine) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
Radi se o zajmu od 37 miliona eura, od čega je za Brčko distrikt BiH namijenjeno 25 miliona eura, a za Federaciju BiH 12 miliona eura.
Projektom, koji će se realizirati u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH, želi se ojačati prekogranična suradnja u sektoru voda, unaprijediti plovnost i zaštita оd poplava u koridorima rijeka Save i Drine, te zaštititi i unaprijediti okoliš.
U Federaciji BiH sredstva će, između ostalog, biti usmjerena na provedbu mjera u saniranju posljedica povećanog rizika оd poplava i suša usljed klimatskih promjena, dok je dio novca namijenjen nastavku realizacije već pripremljenih i završenih glavnih projekata u Goraždu i u Ustikolini.
Najviše novca u Brčko distriktu BiH iz ovog zajma namijenjeno je zatvaranju deponije smeća (7 miliona eura) i izgradnji centra za upravljanje čvrstim otpadom (7,5 miliona eura), te šetnice i biciklističke staze uz desnu obalu Save (6,15 miliona eura).

Projekt izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u FBiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog amandmana broj 5 na Ugovor o financiranju zaključen između Evropske investicijske banke (banka), Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Federacije BiH (entitet) dana 15.7.2022. godine u Sarajevu i dana 18.8.2008. godine u Luxembourgu s naknadnim izmjenama (Ugovor o financiranju) – vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH, s ciljem produljenja roka za za povlačenje sredstava do 30.6.2023. godine, a zbog ranijeg kašnjenja u implementaciji projekta.
Za Projekt vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH odobrena su financijska sredstva Bosni i Hercegovini u iznosu оd 60 miliona eura, a do sada je povučeno 62,67% kreditnih sredstava.