Povećanje izloženosti Garancijskog fonda prema Union banci

0
290
Skupština dioničara Union banke donijela odluku o emisiji dionica zatvorenom ponudom

Federalna vlada je, danas donesenom Odlukom, dala saglasnosti za povećanje izloženosti Garancijskog fonda prema Union banci d.d. Sarajevo do iznosa koji ne prelazi 10 posto garancijskog potencijala Fonda.
Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Razvojna banka Federacije BiH.
Odluka je donesena nakon što je Razvojna banka FBiH, u skladu sa Uredbom o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom, dostavila inicijativu za povećanje izloženosti Union banke d.d. Sarajevo prema Fondu.
Inače, inicijativu je pokrenula Union banka na osnovu dosadašnje dobre iskorištenosti garantnog potencijala Fonda i svojih planiranih plasmana uz korištenje garancija Fonda.