Povećava se visina naknade korisnicima prava iz socijalne zaštite u RS

0
162
Sjednica Vlade Republike Srpske (Foto: Arhiv)

Vlada Republike Srpske danas je na sjednici utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti po hitnom postupku, kojim se predviđa povećanje iznosa prava na ličnu invalidninu, na novčanu pomoć i na dodatak za njegu i pomoć drugog lica, a koja korisnici prava iz socijalne zaštite ostvaruju na osnovu ovog zakona.
Predloženim izmjenama zakona predviđeno je da se povećaju procenti za utvrđivanje visine iznosa ovih prava i to na način da iznose: novčana pomoć za pojedinca 17% od osnovice; za porodicu sa dva člana 22% od osnovice; za porodicu sa tri člana 27% od osnovice; za porodicu sa četiri člana 30% od osnovice i za porodicu sa pet i više članova 33% od osnovice.
Kod dodatka za pomoć i njegu drugog lica predviđeno je povećanje procenta na 22% od osnovice za lice koje cjelodnevno i u potpunosti zavisi od drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba, i koje nije u mogućnosti da uz upotrebu bilo kojih pomagala samo zadovolji te potrebe i 11% od osnovice za lice kojem je neophodna djelimična pomoć drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba.
Kod prava na ličnu invalidninu predviđeno je povećanje procenata na način da iznose: 17% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 100%; 14% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 90%; 12% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 80%; i 10% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 70%.
Zakonom je, podsjetimo, definisano da je osnovica za utvrđivanje visine prava prosječna neto plata iz prethodne godine.
Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se neodložno pruži direktna finansijska podrška korisnicima prava iz socijalne zašite, da bi se umanjile posljedice aktuelnog rasta cijena osnovnih životnih namirnica i ostalih proizvoda i usluga.
Prijedlogom zakona predviđeno je i da će Centar za korisnike prava na novčanu pomoć, prava na ličnu invalidninu i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica koji su pravo ostvarili do stupanja na snagu ovog zakona, po službenoj dužnosti, uskladiti iznos priznatog prava sa odredbama ovog zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu, a da korisnicima pripada pravo u iznosu propisanom ovim zakonom od dana njegovog stupanja na snagu.
Po Zakonu, sredstva za finansiranje prava na ličnu invalidninu obezbjeđuju se u budžetu Republike, a sredstva za finansiranje prava na novčanu pomoć i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica se obezbjeđuje: 50% u budžetu RS i 50% u budžetima jedinica lokalne samouprave. Imajući u vidu da je predviđeno da Zakon stupi na snagu 1. maja 2022. godine, neophodno je obezbjediti dodatna sredstva u iznosu od oko 4,6 miliona KM za 2022. godinu, od čega 2,7 miliona KM u Budžetu RS.