Domaće firme imat će prednost na tenderima za javne nabavke

0
423
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg na godinu dana, počev od 1. juna ove godine s ciljem suzbijanja posljedica pandemije virusa korona po ekonomiju u BiH.
S obzirom na otežano poslovanje bh. kompanija uzrokovano pandemijom Covid-19, na ovaj način se želi pomoći domaćim kompanijama u dobijanju poslova u postupcima javnih nabavki.
Prema odluci, prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu njihovog poređenja, ugovorni organ je obavezan umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg od 30% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u periodu od 1. 6. 2020. do 1. 6. 2021. godine.
U skladu sa ovom odlukom, domaće ponude su one koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrovana u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.
Vijeće ministara BiH na jučerašnjoj redovnoj sjednici zadužilo je Agenciju za javne nabavke da pripremi ovu odluku.