Povrat studentskih zajmova oslobađa plaćanje zateznih kamata

0
486
Studenti koji do kraja 2022. izmire dug po osnovu zajmova neće plaćati zatezne kamate

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke upoznalo je danas Vladu FBiH o realizaciji zaključka sa sjednice od 28.8.2020. godine, a koji se odnosi na potrebu prestanka rada Fonda za studentske zajmove FBiH, čije poslove preuzima Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Kako je danas zaključeno, korisnicima studentskih zajmova koji su osnovni dug izmirili do 31.12.2021. godine, a ne i zateznu kamatu, otpisuju se potraživanja po toj osnovi.
Također, svi studenti – korisnici zajmova koji osnovni dug vrate do 31.12.2022. godine, oslobođeni su obaveze povrata zateznih kamata.
Povrata zateznih kamata oslobođeni su i svi korisnici studentskih zajmova, odnosno sudužnici, koji do 31.12.2022. godine zaključe ugovor s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o rokovima isplate osnovnog duga (u jednom iznosu ili obročno).
Otpisuju se potraživanja od korisnika studentskih zajmova za koje se utvrdi da su preminuli ili da boluju od teških bolesti i težih oblika invalidnosti, a na osnovu pravilnika koje će donijeti resorno ministarstvo, saopćeno je iz Vlade FBiH.