Preduzećima Promo i Makama krediti od 800.000 KM

0
800
Korisnicima će novac biti isplaćen kao nepovratna (grant) sredstva

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost na dva prijedloga rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. i 2018. godinu u ukupnom iznosu od 800.000 KM.
Saglasnost je data za dodjelu kredita privrednim društvima Promo d.o.o. Donji Vakuf, u iznosu od 500.000 KM, i Makama d.o.o. Bugojno od 300.000 KM.
Ova sredstva će biti dodijeljena putem Union banke d.d. Sarajevo u skladu sa odredbama ugovora o komisionim poslovima između ove banke, kao komisionara, i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao komitenta.
Union banka će s korisnicima sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana.