Prekategorizacija pojedinih cesta u FBiH

0
641
Vlada FBiH donijela tri odluke o kategorizaciji pojedinih cesta u Federaciji BiH

Vlada FBiH danas je donijela tri odluke o kategorizaciji pojedinih cesta u Federaciji BiH.
Tako su na području Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona u magistralnu cestu oznake M-17.1 kategorizirane regionalne ceste R-456 (Žepče-Zavidovići u dužini od 12,7 km), R-467 (Zavidovići-Vozuća-Ribnica u dužini od 29,4 km), R-469 (Ribnica – Banovići – Živinice – Dubrave – Medaš u dužini od 40,84 km) i R-469a (spoj s Međunarodnim aerodromom Tuzla u dužini od 0,8 km), ukupne dužine 83,74 km.
Drugom odlukom je regionalna cesta R-426 (Dračevo-Hutovo-Ravno), dužine 42,51 km, prekategorizirana u magistralnu cestu M-17.6.
Nakon što JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo preuzmu na upravljanje ove dvije nove magistralne ceste, one će, s ciljem kontinuiranog redovnog održavanja, biti dodane LOT-ovima u koji su kategorizirane magistralne ceste na ovim područjima.
Lokalna cesta na području Zeničko-dobojskog kantona Šimin Potok – Ravne – Kamenica kategoriše se u regionalnu cestu sa oznakom R-44b, a skretanje za Rudnik Zenica – pogon Raspotočje – spoj s kružnim tokom u Radakovu, kategoriše se u regionalnu cestu sa oznakom R-457a.
Nakon što ove dvije ceste preuzme Kantonalna direkcija za ceste ZDK, one će, s ciljem kontinuiranog redovnog održavanja, biti dodane LOT-ovima u koji su kategorizirane regionalnu ceste na tom području.
Odluke su predložene nakon što su kantonalne i općinske vlasti podnijele inicijative prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u skladu s propisima iz ove oblasti.