Prihodi od faktoring poslovanja u FBiH porasli 16,4%, na 610 hiljada KM

0
1032
U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 99,6% se odnosi na faktoring sa pravom regresa

U Federaciji BiH je zaključno sa prvim polugodištem 2021. godine ukupno zaključen 191 ugovor o faktoringu ukupne nominalne vrijednosti otkupljenih novčanih potraživanja u iznosu od 79,9 miliona KM.
U odnosu na isti period prethodne godine broj zaključenih ugovora o faktoringu je ostao na istom nivou, a nominalna vrijednost otkupljenih novčanih potraživanja i plaćenih kupčevih obaveza prema dobavljaču bilježi povećanje od 23,2 miliona KM ili 40,9%.
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u FBiH sa 30.06.2021. godinu iznose 610 hiljada KM, koji su u poređenju s istim periodom 2020. godine veći za 16,4%.
Prema podacima regulatorne agencije (FBA) sa krajem juna 2021. godine poslove faktoringa u FBiH obavljale su četiri komercijalne banke, od kojih su tri članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU i jedna u pretežno domaćem vlasništvu.
Faktoring poslovanje, kao mogući instrument kratkoročnog finansiranja i upravljanja novčanim tokovima, u prvom polugodištu 2021. se odvijalo isključivo kroz obavljanje funkcije finansiranja, dok nije zabilježeno obavljanje usluge osiguranja naplate i upravljanja potraživanjima ili poslova srodnih faktoringu. Ova oblast je i dalje u počecima razvoja na tržištu FBiH, te bi se za njen brži razvoj trebala izvršiti reforma zakonskog okvira, koji je u određenim elementima ograničavajući faktor, navode iz FBA.