Prihodi u Budžetu FBiH u prvom kvartalu porasli 12%, na 1,09 milijardi KM

0
394
Vlada FBiH usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za prvih devet mjeseci 2023.

Vlada FBiH je danas usvojila i izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za prva tri mjeseca 2022. godine. Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta u prvom kvartalu iznose 1.086,6 miliona KM, što je 19 posto planiranog za 2022. godinu i više za 12 posto u odnosu na ostvarenje u istom periodu prošle godine.
Prihodi od poreza iznose 982,71 milion KM, što je 25 posto planiranog za 2022. godinu, a u odnosu na prethodnu godinu bilježe rast za 14 posto.
Tromjesečni prihodi od poreza na dobit iznosili su 18,7 miliona KM, što je 28 posto ukupno planiranih za 2022. godinu, a 11 posto više u odnosu na ostvarenje u istom prošlogodišnjem periodu. Najveće udio u ovim prihodima čini porez na dobit banaka od 6,2 miliona KM.
Doprinosi za penziono i invalidsko osiguranje, kao najznačajnija stavka, sa sudjelovanjem od 52,03 posto u ukupno ostvarenim prihodima, primicima i finansiranju, iznose 565,3 miliona KM. To predstavlja 25 posto planiranog Budžetom za 2022. godinu, te 113 posto u odnosu na ostvarenje u prvom kvartalu prethodne godine. Doprinosi za PIO bili su najveći u martu, kada su iznosili 195,5 miliona KM, a najmanji u januaru sa 176,6 miliona KM.
Prihodi od indirektnih poreza čine 36,69 posto ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i finansiranja, a u prva tri mjeseca 2022. godine iznosili su 398,7 miliona KM, što je 24 posto planiranih sredstava Budžetom za 2022. godinu, a porasli su za 16 posto u odnosu na prva tri prošlogodišnja mjeseca.
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvi kvartal 2022. godine iznose 877 miliona KM, što je 16 posto planiranog Budžetom FBiH. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 809,95 miliona KM, što je 92 posto ukupno obračunatih, a u odnosu na isti lanjski period manji su za dva posto.
Najveći iznos sredstava od 692,4 miliona KM utrošen je na socijalna davanja, što predstavlja 78,95 posto ukupno realiziranih rashoda. Tekući transferi i drugi tekući rashodi, koji čine 79,57 posto ukupnog izvršenja Budžeta za 2022. godinu, iznose 697,86 miliona KM, što je 19 posto planiranog, te 7,2 miliona KM manje u odnosu na izvršenje u istom periodu lani. Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda u prva tri mjeseca 2022. godine odnose se na redovne mjesečne transfere.
Tako je isplata penzija iznosila 563,42 miliona KM, za civilne žrtve rata isplaćeno je 5,8 miliona KM, za vojne invalidnine 62,62 miliona KM, kroz transfer za provedbu Zakona o pravima demobilisanih boraca (egzistencijalna naknada) izdvojeno je 11,33 miliona KM, kroz transfer za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 3,7 miliona KM, te za civilne invalidnine 33,79 miliona KM.