Privatizacija u FBiH: Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza raskinuto 7,46% kupoprodajnih ugovora

0
554
U toku su sudski postupci za raskid ugovora još za 25 (1,96%) kupoprodajnih ugovora

Vlada Federacije BiH danas je usvojila izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na kraju 2019. godine, koji je sačinila Agencija za privatizaciju u FBiH. Do posljednjeg dana 2019. godine su u postupku privatizacije državnog kapitala preduzeća u FBiH zaključena 623 kupoprodajna ugovora, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora 650.
U kupoprodaji državnog kapitala 623 preduzeća obaveze kupaca bile su kupoprodajna cijena u iznosu od 816.705.551,79 KM, investicije od 1.458.544.782 KM, prijem 43.072 zatečena i zapošljavanje 14.280 novih radnika, a obaveze kupaca iz 650 kupoprodajnih ugovora za imovinu, dijelove ili udjele preduzeća i općinskih poslovnih prostora bile su kupoprodajna cijena od 144.067.754 KM, investicije od 169.418.393 KM, prijem 3.287 zatečenih i zapošljavanje 3.425 novih radnika.
Na osnovu prikupljenih izvještaja kantonalnih agencija za privatizaciju i Agencije za privatizaciju u FBiH, u postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza privatiziranih preduzeća, kao i ugovora o kupoprodaji imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora, utvrđen je status svih ugovora. Od ukupno 1.273 kupoprodajna ugovora, 1.088 ili 85,46 posto je izvršeno, a 65 ili 5,12 posto su još predmet kontrole.
Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza raskinuto je 95 (7,46%) kupoprodajnih ugovora, a za njih 25 ili 1,96% u toku su sudski postupci za raskid ugovora.
Ako se usporedi stepen izvršenja ugovorenih obaveza za preduzeća i imovinu preduzeća, može se reći da se u većem obimu realiziraju obaveze iz kupoprodajnih ugovora vezanih za imovinu preduzeća, manji je broj raskinutih ugovora, te manji broj pokrenutih postupaka za raskid ugovora.