ProCredit grupacija: Bruto kreditni portfolio u prvom polugodištu porastao 5%, na 4,6 milijardi eura

Sa međunarodnim institucijama poput EIF-a i IFC-a zaključeni dodatni ugovori o saradnji u cilju finansiranja inovativnih i eko ulaganja malih i srednjih preduzeća aktivnih na tržištima u razvoju na kojima grupacija posluje

0
1494
ProCredit grupacija u prvom polugodištu 2019. ostvarila odlične rezultate i dodatno ojačala poziciju na tržištu

Za ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) i ProCredit banke,koje su uglavnom aktivne na području Jugoistočne i Istočne Evrope, prva polovina finansijske 2019. godine bila je u skladu sa očekivanjima ove kompanije.
Bruto kreditni portfolio ProCredit grupacije, koja se na svojim tržištima pozicionirala kao glavna banka (Hausbank) za mala i srednja preduzeća (MSP), je iz njenog neprekinutog poslovanja od početka godine porastao za solidnih 217 miliona eura (+5%), na iznos od 4,6 milijardi eura.
Grupacija je u kreditnom poslovanju usmjerena na održivo finansiranje ulaganja inovativnih MSP koja ostvaruju visoki rast i koja imaju stabilnu i formaliziranu strukturu. Poseban naglasak stavlja se na promociju eko kredita, finansiranje domaće proizvodnje i jačanje poljoprivrednog sektora. Krediti za preduzeća čine 93% aktivnih kredita ProCredit grupacije.
Sa krajem drugog kvartala 2019. godine, obim depozita klijenata u neprekinutom poslovanju iznosio je 3,9 milijardi eura, što je povećanje od 63 miliona eura (1,7%) u odnosu na prethodnu godinu. Kao odraz pozitivnih događaja nastalih provođenjem digitalne strategije grupacije – ProCredit Direct, ostvaren je i rast depozita fizičkih lica, čime je nadoknađeno smanjenje iz 2018. godine.

Rast kamatnih prihoda

Zahvaljujući rastu portfolija, u prvoj polovini 2019. zabilježeno je povećanje neto prihoda od kamata na 92,7 miliona eura (u prvoj polovini 2018. godine: 92,1milion eura). Neto kamatna marža od 3,1% na kraju drugog kvartala 2019. bila je stabilna, na istom nivou kao i na kraju prvog kvartala, čime su postavljeni temelji za rast neto kamatnih prihoda sa budućim rastom portfolija.
Troškovi rezervi za kreditni rizik porasli su u odnosu na prošlu godinu na 4,1 milion eura u prvoj polovini 2019. (1H 2018: -0,1 milion eura). Međutim, ukupno posmatrano, u prvoj polovini 2019. kvalitet portfolija dodatno je poboljšan. Udio nekvalitetnih kredita u ukupnom kreditnom portfoliju neprekinutog poslovanja od 2,9% pokazuje blago poboljšanje ionako dobrog rezultata zabilježenog krajem prošle godine (krajem 2018: 3,1%).
Koeficijent pokrića rizika također je poboljšan u prvoj polovini 2019. i to sa 90,8%, koliko je iznosio na kraju 2018. godine na 94,9% sa 30.06.2019. godine. Neto otpisi, koji su u prvoj polovini 2019. iznosili 0,1%, i dalje su, kao i inače, vrlo niski.
Neto prihod od naknada i provizija porastao je za 1,8 miliona eura (7,4%), na 25,8 miliona eura (1H 2018: 24,0 miliona eura). Ovo povećanje je, prije svega, rezultat strategije direktnog bankarstva koju je provela ProCredit grupacija.
Povećanje operativnih troškova za 2,1 milion eura, na 83,5 miliona eura (1H 2018: 81,4 miliona eura), uglavnom je uzrokovano troškovima marketinških aktivnosti vezanih za uvođenje ProCredit DIRECT-a.
Rezultat prekinutog poslovanja od -1,5miliona eura uglavnom predstavljaju očekivani gubici od planirane prodaje ProCredit Bank Kolumbija, za koju se čeka saglasnost kolumbijskih vlasti.
Ukupni konsolidovani rezultat ProCredit grupacije za prvu polovinu 2019. godine iznosio je 22,9 miliona eura, što je 3,8 miliona eura manje nego u prethodnoj godini (1H 2018: 26,7 miliona eura), a što je u velikoj mjeri u skladu sa očekivanjima.
Omjer prihoda i rashoda ProCredit grupacije u njenom neprekinutom poslovanju od 70,7% za prvu polovinu 2019. godine blago je povećan u odnosu na prošlu godinu (1H 2018: 70,2%). Koeficijent redovnog osnovnog kapitala koji je na dan 30.06.2019. godine iznosio 14,3%, bio je na istom nivou kao na kraju 2018. godine.

Rast eko portfolija

Eko portfolio grupacije nastavlja sa snažnim rastom u prvoj polovini 2019. godine, i povećan je za 34 miliona eura, na 711 miliona eura, te sada čini 15,6% ukupnog kreditnog portfolija.Time je naglašena velika važnost koju grupacija pridaje finansiranju eko i održivih ulaganja njenih klijenata.
Snažna pozicija na tržištu kod MSP u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi, omogućila je ProCredit grupaciji da u finansijskoj 2019. godini zaključi dodatne ugovore o saradnji sa međunarodnim institucijama čiji mandat obuhvata održivu promociju MSP u ovim područjima.
U julu 2019. godine saradnja sa Evropskim investicionim fondom (EIF) u cilju promocije kreditiranja inovativnih MSP u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi putem programa garancija InnovFin, proširena je na dodatnih 800 miliona eura, čime je ukupni obim povećan na 1,6 milijardi eura. Na ovaj način će biti podržana nastojanja ProCredit grupacije za efikasno povećanje kreditnog portfolija ciljnih MSP s obzirom na rizikom ponderisanu aktivu, uz osiguranje kvalitetnog obezbjeđenja kredita.
U maju 2019. godine potpisan je ugovor sa Međunarodnom finansijskom korporacijom Svjetske banke (IFC) o plasiranju 90 miliona USD u eko-obveznice. Ovaj ugovor predstavlja prekretnicu u finansiranju eko ulaganja MSP-a u Istočnoj Evropi u oblastima energetske efikasnosti, obnovljive energije i ekološki prihvatljivih mjera (eko krediti).

Prognoze

Uprava kompanije ponovo potvrđuje svoju prognozu rasta bruto kreditnog portfolija od 10 do 13% za godinu u cjelini. Grupacija također ponavlja svoju prognozu omjera prihoda i rashoda u iznosu manjem od 70% i konsolidovani rezultat između 48 miliona eura i 55 miliona eura. Očekuje se da će koeficijent redovnog osnovnog kapitala (puna stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1 fully loaded)) i dalje prelaziti 13%.
Od danas je polugodišnji izvještaj grupacije dostupan na njemačkom i engleskom jeziku na web stranici ProCredit Holding-a u rubrici Investor Relations na adresi: https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/financial-reports/.