ProCredit sa značajnim rastom portfolija i boljim konsolidovanim rezultatima u prvom kvartalu 2021.

Rast kredita klijenata za 3,0% i depozita klijenata za 2,5% ističu čvrsto pozicioniranje Grupacije kao pouzdanog partnera za mala i srednja preduzeća i njenu rastuću osnovu kao transparentne direktne banke za fizička lica

0
561
ProCredit: Portfolij eko kredita prešao 1 milijardu EUR i predstavlja 18,8% ukupnog kreditnog portfolija

ProCredit grupacija koja uglavnom djeluje u jugoistočnoj i istočnoj Evropi je počela 2021. finansijsku godinu sa dobrim rezultatima u prvom kvartalu. Portfolij kredita klijenata je porastao za 158 miliona eura ili 3,0%, što je u značajnoj mjeri više od prvog kvartala prethodne godine (1Q2020: 42 miliona eura ili 0,9%). Konsolidovani rezultat je porastao na 15,6 miliona eura (1Q2020: 13,7 miliona eura), što predstavlja bolji povrat na vlastiti kapital od 7,9% (1Q2020: 7,0%).
Bolji rezultat se uglavnom može pripisati padu naknada za gubitke na 3,6 miliona eura, čime su sniženi godišnji troškovi rizika na 27 baznih poena (1Q2020: 57 baznih poena; 6,9 miliona eura). Omjer troškova i prihoda je iznosio 64,8% što je samo malo manje od preporučenog iznosa od 65%-68% za cijelu godinu (1Q2020: 64,6%).
Sve ProCredit banke su dale svoj doprinos pozitivnom rezultatu u prvom kvartalu 2021. godine, što je dovelo do boljeg konsolidovanog rezultata.
Rast portfolija u prvom kvartalu 2021. godine pripisuje se snažnoj tržišnoj poziciji ProCredita kao ‘Hausbank’ za mala i srednja preduzeća (SMEs). Imajući na umu još uvijek napetu makroekonomsku situaciju uzrokovanu pandemijom a u skladu sa snažnim pozicioniranjem ESG-a, ProCredit banke imaju za cilj da i dalje aktivno podržavaju SME klijente u suočavanju sa krizom i finansiraju njihove dugoročne investicione projekte. To uključuje eko kredite, koji su porasli za 33 miliona eura u prvom kvartalu 2021. godine, što predstavlja više od 20% od 158 miliona eura ukupnog rasta portfolija u tom periodu. Od 31. marta 2021. godine portfolij eko kredita je prvi put premašio milijardu eura, što predstavlja 18,8% ukupnog kreditnog portfolija.
Depoziti klijenata takođe su zabilježili vrlo dobar rast od 123 miliona eura ili 2,5% u prvom kvartalu 2021. godine (1Q2020: smanjenje od 1,7% ili 74 miliona eura). Povećanje depozita uglavnom se odnosilo na depozite po viđenju i štedne uloge što se može posebno pripisati direktnom bankarskom poslovanju sa fizičkim licima.

Čvrst rizični profil – osnova dobrih finansijskih rezultata

U prvom kvartalu 2021. kvalitet portfolija je ostao uglavnom stabilan na nivou krajem 2020. godine. Krajem marta 2021. udio kredita sa znakovima slabosti u ukupnom portfoliju je iznosio 2,7% (kraj 2020: 2,6%); udio kredita u Fazi 2 pokazao je blagi pad za 0,3 procentna poena na 4,6%.
Konsolidovani rezultat za prvi kvartal 2021. godine uključuje troškove naknada za gubitke koji iznose 3,6 miliona eura (1Q2020: 6,9 miliona eura); to se ogleda u nižim godišnjim troškovima rizika od 27 baznih poena (1Q2020: 57 baznih poena). Evidentirani troškovi uglavnom se mogu pripisati dodatnim rezervisanjima za gubitke po kreditima sa umanjenjem vrijednosti i ostvarenom rastu portfolija.
Neto prihod od kamata je iznosio 49,3 miliona eura, što je bilo niže od iznosa u prvom kvartalu od 50,9 miliona eura, prvenstveno zbog smanjenja osnovne stope u pandemijskoj 2020. godini.
Promjene u raspodjeli između neto prihoda od kamata i stavki naknada za gubitke od 1,3 miliona eura od prvog kvartala 2021. godine nadalje doprinio je smanjenju neto prihoda od kamata u odnosu na iznos iz prethodne godine, premda ova promjena neće uticati na ukupan rezultat. Sa 12 miliona eura neto prihod od provizija i naknada bio je na nivou zabilježenom u prethodnoj godini.
Troškovi osoblja i administrativni troškovi su opali za 1,1 milion eura na 40,7 miliona eura u prvom kvartalu, uprkos snažnom rastu portfolija. Dijelimično se to pripisuje smanjenoj aktivnosti putovanja usljed pandemije Covid-19. Ova stabilna struktura troškova zajedno sa stalnim poslovnim rastom ističe potencijal povećanja poslovnog modela ProCredit grupacije.

Omjer redovnog osnovnog kapitala CET1 na čvrstom nivou

Omjer redovnog osnovnog kapitala prvog reda (CET1 ukupno) sa 31.03.2021. godine iznosio je 13,2%, što znači da je bio na istom nivou kao krajem 2020. godine. Smanjenje plasmana likvidnosti kod centralnih banaka imalo je pozitivan efekat u prvom kvartalu 2021. godine, suzbijajući efekte značajnog rasta portfolija.
Konsolidovani rezultat za prvi kvartal 2021. godine i konsolidovani rezultat za drugu polovinu 2020. godine još nisu priznati u kapitalu CET1.
ProCredit grupacija nastavlja odbijati trećinu ukupne dobiti priznate iz konsolidovanog rezultata za 2019. godinu i konsolidovanog rezultata iz prve polovine 2020. godine za buduće isplate dividendi od kapitala CET1. Konsolidovani rezultat za drugu polovinu 2020. će se priznati u CET1 kapitalu nakon godišnje skupštine 2021. godine, s tim da će jedna trećina biti odvojena za dividende.
Komforna kapitalizacija ProCredit grupacije ogleda se naročito u omjeru finansijske poluge koji je sa 9,2% znatno iznad prosjeka za bankarski sektor.

Potvrđene smjernice za 2021. finansijsku godinu

Na osnovu pozitivnih kretanja u prvom kvartalu, Uprava ProCredit banke potvrđuje smjernice za finansijsku godinu predviđene u godišnim finansijskim izvještajima za 2020. godinu.
Uprava i Nadzorni odbor su predložili raspodjelu dividende u iznosu od 0,18 eura po običnoj dionici na usvajanje na godišnjoj skupštini. Ovaj iznos odgovara 20 baznih poena omjera redovnog osnovnog kapitala T1 ProCredit grupacije, što je maksimalan nivo prema preporuci Evropske centralne banke o raspodjeli dividendi koja važi do 30.09.2021. godine.
Uprava također namjerava predložiti, u koordinaciji sa Nadzornim odborom, dalju isplatu dividende od 0,35 eura po običnoj dionici za finansijsku 2020. godinu na vanrednoj generalnoj skupštini najkasnije do 31.12.2021. godine, pod uslovom da nijedna izjava Saveznog organa za finansijski nadzor ili Evropske centralne banke ne spriječi takvu raspodjelu.
Kvartalni finansijski izvještaj ProCredit grupacije za prvi kvartal 2021. godine je dostupan na web stranici ProCredit Holdinga pod naslovom Investor Relations na https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports/.