PU FBiH objavit će listu korisnika subvencija iz Stabilizacijskog fonda

0
424
Porezna uprava Federacije BiH

Vlada Federacije BiH danas je zadužila Poreznu upravu FBiH da na web stranici objavi listu korisnika subvencija po osnovu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a s ciljem transparentnosti trošenja sredstava iz Stabilizacijskog fonda.
Ova uprava je zadužena i da za sportske kolektive i poslovne subjekte koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom, a s Poreznom upravom FBiH imaju zaključene sporazume o plaćanju dugujućih javnih prihoda na rate ili sporazume o odgođenom plaćanju, odobri neplaćanje sporazumnih rata, odloženog poreznog duga i tekućih obveza u periodu do isteka 60 dana od dana prestanka stanja nesreće.
Vlada je Poreznu upravu zadužila da sportskim kolektivima i drugim subjektima koji nisu obuhvaćeni Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a u primjeni imaju ugovore o reprogramu duga za poreze i doprinose, osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate u periodu trajanja stanja nesreće i 60 dana od dana prestanka stanja nesreće.
Ova uprava je zadužena i da osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate u periodu trajanja stanja nesreće i 60 dana od dana prestanka stanja nesreće za ugovore o izmirenju dospjelog duga prema javnim poduzećima, zaključenih u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim poduzećima.
Zadužena je Porezna uprava da, preko svojih kantonalnih ispostava, osigura izdavanje potvrda sportskim klubovima za ispunjavanje uvjeta za dobijanje natjecateljskih licenci nadležnih krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.