PUFBiH: Rok za otpis zateznih kamata 31. decembar

0
497
Inspektori Porezne uprave FBiH samo jučer tokom kontrole otkrili 100 neprijavljenih radnika

Porezna uprava Federacije BiH uputila je poziv poreznim obveznicima koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31.12.2016. godine da mogu do kraja 2020. godine iskoristiti pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (Službene novine FBiH, broj: 34/18) i oslobode se zateznih kamata.
Shodno odredbama ovog zakona kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obaveze po osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate izmiri najkasnije do 31.12.2020. godine.
Iz Porezne uprave FBiH saopćeno je da se zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode (Obrazac ZAOK) podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave FBiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Obrazac ZAOK se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH (www.pufbih.ba, u dijelu obrasci).
Uz zahtjev potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za otpis zatezne kamate (dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a koja je knjižena na ime zatezne kamate, sporazum o odgođenom plaćanju poreznih obaveza) ili izvoda iz evidencije o dugovanjima. Ukoliko je pokrenut postupak prinudne naplate porezni obveznik je dužan da dostavi i dokaz o uplati troškova prinudne naplate, navode iz PUFBiH.
Prije popunjavanja obrasca porezni obveznici su dužni u nadležnoj poreznoj ispostavi utvrditi stanje duga na dan 31.12.2016. godine, te uplatiti iznos utvrđenog duga.
Iz Porezne uprave FBiH saopćeno je da se za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave FBiH.