Raspodjela 16,5 miliona KM iz dobiti RAK-a BiH biće

0
1053
Ko će sve dobiti dio finansijskog kolača iz dobiti RAK-a BiH

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici donijelo je Odluku o načinu korištenja sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH do 31.12.2017. godine u iznosu 16.545.171 KM.
Iznos od 9.750.000 KM koristit će Regulatorna agencija za komunikacije BiH za provođenje 10 projekata u skladu s Politikom sektora elektronskih komunikacija i najboljim praksama država članica Evropske unije.
Planirani projekti su: Kontrola i provjera poštivanja uvjeta dozvole i benchmarking mobilnih mreža – Mobilne mreže (1.500.000 KM); Mjerenje kvaliteta širokopojasnog pristupa internetu u BiH (500.000 KM); Centralizovani sistem za monitoring broja usluga kod svih kablovskih operatora (1.100.000 KM); Informacioni sistem za elektronsko praćenje mrežnih resursa i korisnika dozvola u telekomunikacijama u nadležnim institucijama putem Geografskog informacionog sistema (650.000 KM); Zaštita djece na internetu u sistemima korisnika dozvola RAK-a (450.000 KM); Centralizovani DMS sistem (300.000 KM); Izgradnja senzorske mreže za pokrivanje urbanih sredina u velikim gradovima u BiH za mjerenje zauzetosti radiofrekvencijskog spektra, detekciju interferencije i geolociranja izvora emisije (2.000.000 KM); Kontrola nivoa nejonizirajućeg elektromagnetnog zračenja u cilju zaštite ljudi (2.000.000 KM); Izrada regulatornog okvira za radiofrekvencijske opsege koje koriste dronovi radi zaštite postojećih korisnika frekvencija (100.000 KM); Informacioni sistem za mašinsko prepoznavanje glasova i riječi u medijskom TV i radio prostoru BiH – IsvoiceR (1.150.000 KM).