Razvojna banka FBiH: Poziv bankama za učešće u programima Garancijskog fonda

0
451
Garancijski fond za podršku privredi uspostavljen je pri Razvojnoj banci Federacije BiH

Razvojna banka Federacije BiH objavila je javni poziv za izražavanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda Federacije BiH (GF BiH).
Uspostava GF FBiH je dio paketa mjera za ublažavanje posljedica na ekonomiju izazvanih pandemijom koronavirusa. Implementacija aktivnosti GF FBiH je povjerena Razvojnoj banci Federacije BiH (RB FBiH) koja će, u ime i za račun Federacije BiH izdavati garancije na teret Garancijskog fonda.
Kako bi postali partnerska institucija u okviru instrumenata GF FBiH, komercijalne banke trebaju podnijeti aplikaciju u skladu sa ovim pozivom i Uredbom o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom. Tokom trajanja poziva RB FBiH zadržava pravo izmjene uslova o čemu će aplikanti i partnerske organizacije biti blagovremeno obaviješteni putem web stranice RB FBiH.
Cilj kreditno-garantnih programa je da se poboljša pristup finansiranja za privredne subjekte na način efektivnog prenošenja rizika putem garancije. U okviru kreditno-garantnih programa Razvojna banka FBiH daje garancije odabranim komercijalnim bankama, koristeći sredstva osigurana od Vlade Federacije BiH, kao i ostale izvore finansiranja.
Ovaj poziv za iskazivanje interesa je ograničen na komercijalne banke registrovane u Federaciji BiH kojima je Agencija za bankarstvo FBiH izdala dozvolu za rad.
Prijave komercijalnih banaka trebaju biti dostavljene najkasnije do 10. augusta 2020. godine do 20 sati. O rezultatima izbora po ovom pozivu RB FBiH će pisanim putem obavijestiti prijavitelje najkasnije do 17. augusta 2020. godine, a bit će objavljen i na internet stranici RB FBiH (www.rbfbih.ba).