Regresiranje kamata velikim preduzećima i izvoznicima sa 5,2 miliona KM

0
345
Garancijski fond za podršku privredi uspostavljen je pri Razvojnoj banci Federacije BiH

Vlada FBiH danas je usvojila Program utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima, a za regresiranje kamata putem Garantnog fonda u iznosu od 5,2 miliona KM.
Osnovni cilj Programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi, ili će u 2022. godini biti zaduženi po kreditno garantnim programima za velika preduzeća i za izvoznike, da dobiju grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate. Bit će subvencionisan dio kamata na kredite, na tromjesečnom nivou u visini do 2,5 posto.
Pravo na regresiranje kamata imaju sva privredna društva koja su korisnici kredita za 2020. i 2021. godinu, kao i oni koji su aplicirali ili će aplicirati u 2022. godini. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije neće raspisivati javni poziv, obzirom da će korisnici sredstava garancijskog fonda po automatizmu dobiti mogućnost korištenja sredstva za regresiranje kamata. Po ovom programu, korisnici kredita stiču pravo na regresiranje kamata za prvi, drugi, treći i četvrti kvartal 2022. godine, ukoliko su uredno izmirili dosadašnje kreditne obaveze.
Subvencije će biti odobravana korisnicima kreditnih sredstava do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2022. godine.
Razvojna banka FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije definisati će međusobne odnose ugovorom o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata putem Garantnog fonda.