RS: Cijene industrijskih proizvoda u februaru niže za 0,2%

0
538
Smanjen broj zaposlenih u industriji u RS-u

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u februaru ove godine u odnosu na januar, u prosjeku su niže za 0,2%, dok su u odnosu na februar 2019. godine više za 1,4% a u odnosu na decembar 2019. godine niže su za 0,2%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Prema namjeni potrošnje, u februaru ove godine u odnosu na januar, cijene intermedijarnih proizvoda u prosjeku su više za 0,5%, cijene kapitalnih proizvoda više su za 0,1%, cijene netrajnih proizvoda za široku potrošnju u prosjeku su niže za 1,4% dok su cijene energije kao i cijene trajnih proizvoda za široku potrošnju niže za 0,1%.
Prema područjima industrijske proizvodnje, u februaru ove godine u odnosu na mjesec ranije, cijene u području Vađenje ruda i kamena u prosjeku su više za 0,7%, cijene u području Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine više su za 0,4%, cijene Prerađivačke industrija u prosjeku su niže za 0,3%, dok su cijene u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene.
Po oblastima industrijske proizvodnje, u februaru u odnosu na januar 2020. godine, zabilježen je rast cijena u oblastima: prerada drveta i proizvoda od drveta i plute, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala 1,8%; vađenje ruda metala 1,7%; proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala 0,9%; proizvodnja tekstila 0,5%; prikupljanje otpada, djelatnosti obrade i odlaganja otpada; reciklaža materijala 0,4%.
Pad cijena u februaru u odnosu na januar 2020. godine, zabilježen je u oblastima: štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 4,2%; proizvodnja kože i proizvoda od kože 2,0%; proizvodnja baznih metala 1,5%; proizvodnja prehrambenih proizvoda 1,2%; proizvodnja električne opreme 1,1%; proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme 0,8%; vađenje ostalih ruda i kamena 0,7%; proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa 0,6%; proizvodnja papira i proizvoda od papira 0,3%; proizvodnja pića, proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, proizvodnja namještaja 0,1%.
U preostalih 12 oblasti industrijske proizvodnje cijene su u februaru u odnosu na januar 2020. u prosjeku ostale na istom nivou.