RS: Dobit banaka u prvom polugodištu porasla 69%, na 64,4 miliona KM

Ukupni prihodi banaka za prvih šest mjeseci 2021. iznose 240,9 miliona KM i veći su za 20,7 miliona KM ili 9% u odnosu na isti period 2020. godine

0
911
Prikaz ključnih pokazatelja poslovanja banaka iz RS u prvom polugodištu 2021.

Sve (osam) banke sa sjedištem u Republici Srpskoj su u prom polugodištu 2021. iskazale neto dobit u ukupnom iznosu od 64,4 miliona KM koja je veća za 26,4 miliona KM ili 69% u odnosu na isti period 2020. godine kada je dobit banaka iznosila 38,1 milion KM.
Ukupni prihodi banaka za prvih šest mjeseci 2021. iznose 240,9 miliona KM i veći su za 20,7 miliona KM ili 9% u odnosu na isti period 2020. godine. Prihodi od kamata i slični prihodi iznose 148,8 miliona KM i veći su za 3,6 miliona KM ili 2% u odnosu na prvo polugodište 2020. godine, ali su smanjili učešće u ukupnim prihodima za 4,1%.
Ukupni rashodi bankarskog sektora RS iznose 170,9 miliona KM i manji su za 8,2 miliona KM ili 5% u odnosu na isti period 2020. godine.
Stopa povrata na kapital je 12,1% i veća je za 4,8%, a stopa povrata na aktivu је 1,5%, što je više za 0,6% u odnosu na prvo polugodište 2020. godine.

Ukupna aktiva banaka 10,3 milijarde KM

Prema podacima Agencije za bankarstvo RS za prvih šest mjeseci 2021. godine, ukupna aktiva banaka iznosi 10,3 milijarde KM i za 591,2 miliona KM ili za 6% je veća u odnosu na kraj 2020. godine.
Neto aktiva bankarskog sektora RS, u kojem je zaposleno 2.944 radnika, iznosi 9,2 milijarde KM i veća je za 641,4 miliona KM ili za 8%, a ukupni vanbilans iznosi 1,2 milijarde KM i manji je za 50,2 miliona KM ili 4% u odnosu na kraj 2020. godine.
Do povećanja bilansnog nivoa došlo je najvećim dijelom zbog rasta depozita, na čije je povećanje značajan uticaj direktno ili indirektno imao i priliv po osnovu emisije obveznica RS na međunarodnom tržištu.
U strukturi ukupne aktive krediti su smanjili svoje učešće za 2,9%, zbog bržeg rasta novčanih sredstava i hartija od vrijednosti (HOV), ali i dalje čine 58,9% ukupne aktive.
Ukupni bilansni kapital banaka iznosi 1,1 milijardu KM i čini 12,3% ukupne pasive i veći je za 73,6 miliona ili 7% u odnosu na kraj 2020. godine, od čega akcionarski kapital iznosi 694 miliona KM i veći je za 20 miliona KM. Do povećanja je uglavnom došlo zbog povećanja zadržane neraspoređene dobiti i dokapitalizacije u jednoj banci.
Regulatorni kapital iznosi 1 milijardu KM i veći je za 16,5 miliona KM ili za 2% u odnosu na kraj 2020. godine. Osnovni kapital iznosi 957,2 miliona KM i veći je za 34,2 miliona KM ili 4%, najvećim dijelom zbog uključivanja dijela dobiti ostvarene u 2020. godini u osnovni kapital i dokapitalizacije u jednoj banci.
Stopa regulatornog kapitala banakarskog sektora RS iznosi 19,9% i za 0,6% je veća u odnosu na kraj 2020. godine, te je za 7,9% veća od zakonom propisanog minimuma od 12%.

Izvor: Agencija za bankarstvo RS

Krediti stanovništvu iznose 2,7 milijardi KM

Ukupni krediti čine 58,9% bruto bilansne aktive i iznose 5,6 milijardi KM i veći su za 111,4 miliona KM ili 2% u odnosu na kraj 2020. Najveće učešće u ukupnim kreditima od 48,1% i dalje imaju krediti dati stanovništvu koji iznose 2,7 milijardi KM i veći su za 125,7 miliona KM ili 5%, dok krediti dati privatnim preduzećima čine 34,8% ukupnih kredita i veći su za 36,2 miliona KM ili 2% u odnosu na kraj 2020. godine.
Nekvalitetni krediti, odnosno krediti razvrstani u nivo kreditnog rizika 3 (NPL) iznose 258,6 miliona KM i u odnosu na kraj 2020. godine manji su za 28,9 miliona KM ili 10%.
Učešće NPL u ukupnim kreditima je smanjeno sa 5,2% na 4,6% većim dijelom zbog računovodstvenog i trajnog otpisa u 2021. godini koji ukupno iznose 24 miliona KM.
Učešće NPL pravnih lica u ukupnim kreditima pravnih lica iznosi 4,7%, što je za 0,8% manje u odnosu na kraj 2020. godine, a učešće NPL fizičkih lica u ukupnim kreditima fizičkih lica iznosi 4,5%, što je za 0,5% manje u odnosu na kraj 2020. godine.

Depoziti porasli 9%, na 7,1 milijardu KM

Depoziti kao najznačajniji izvor finansiranja banaka sa učešćem od 77,5% u ukupnoj pasivi iznose 7,1 milijardu KM i imaju rast od 574,7 miliona KM ili za 9% u odnosu na kraj 2020. godine. Depoziti stanovništva imaju najveće učešće u strukturi depozita od 57,1% i porasli su za 193,7 miliona KM ili 5% u odnosu na kraj 2020. Najveći rast depozita imaju vladai vladine institucije od 410,7 miliona KM ili 66%, depoziti javnih i državnih preduzeća za 34,9 miliona KM ili 11%, depoziti privatnih preduzeća za 92,1 miliona KM ili 10%, depoziti neprofitnih organizacija za 10,9 miliona KM ili 10% i ostali depoziti za 7,9 miliona KM ili 47% u odnosu na kraj 2020. godine, podaci su Agencije za bankarstvo RS.
Štednja stanovništva, uključujući i tekuće račune, iznosi 3,8 milijardi KM. Oročena štednja čini 71,8% (2020: 73,8%) ukupne štednje stanovništva i bilježi pad od 26 miliona KM ili 1%, a štednja po viđenju bez tekućih računa građana čini 28,2% ukupne štednje stanovništva i veća je za 60 miliona KM ili 9% u odnosu na kraj 2020. Međutim, kada se dodaju tekući računi građana koji su veći za 139 miliona KM ili 12%, vidimo da su ukupni depoziti građana veći za 173 miliona KM ili 5% u odnosu na kraj 2020. godine.