RS: Neto dobit banaka u 2018. pala 12%, na 85 miliona KM

0
1635
Osnovni kapital Zrak-Optomehanike smanjen radi pokrića gubitaka iz prethodnog perioda

Bankarski sektor Republike Srpske poslovao je u 2018. godini s neto dobiti (7 banaka) u ukupnom iznosu od 85 miliona KM, što je za 12 posto manje u odnosu na 2017. godinu kada je svih osam banaka iskazalo neto dobit u iznosu od 96,2 miliona KM. Na pad dobiti uticalo je poslovanje Pavlović International banke a.d. Bijeljina koja je u 2018. iskazala gubitak u iznosu od 10,8 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema izvještaju Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018. godinu, koeficijenti profitabilnosti bankarskog sektora RS mjereni na bazi godišnjeg nivoa neto dobiti i prosječnog stanja aktive i kapitala (13-mjesečeni prosjek) su pogoršani u odnosu na 2017. godinu. Tako je povrat na aktivu (ROAА), kao odnos neto dobiti i prosječne neto aktive 1,01% (u 2017. iznosio 1,44%), dok je povrat na kapital (ROАE), kao odnos neto dobiti i prosječnog ukupnog kapitala iznosio 7,75% (2017: 10,36%).
Produktivnost banaka mjerena na bazi prosječnog stanja kao odnos ukupnih prihoda i neto prosječne aktive je 5,27% (u 2017. iznosio 5,94%).
Odnos troškovi/prihod banaka na kraju 2018. godine iznosio je 63,06% i pogoršan je u odnosu na 2017. godinu kada je iznosio 59,23%.
Ukupna aktiva bankarskog sektora RS na kraju 2018. godine iznosila je 8.781,8 miliona KM i viša je za 9% u odnosu na 2017. godinu, a čini je bilansna aktiva u iznosu od 7.760,1 milion KM sa godišnjim rastom po stopi od 10%, te vanbilansna aktiva u ukupnom iznosu od 1.021,7 miliona KM sa padom od 2% u odnosu na 2017. godinu.
Novčana sredstva (2.023,8 miliona KM) činila su 25% ukupne bilansne aktive sa rastom od 29% u odnosu na 2017. U strukturi novčanih sredstava najveće učešće imaju sredstva računa rezervi kod Centralne banke BiH u iznosu od 1.413,6 miliona KM ili 70% ukupnih novčanih sredstava sa rastom po stopi od 25%.
Ulaganja u hartije od vrijednosti iznose 762,5 miliona KM što je 9% ukupne aktive i u odnosu na 2017. ostvaren je rast od 145,5 miliona KM ili 24%, a značajnim dijelom se odnose na obveznice RS.
Ukupni bruto krediti (5.005,9 miliona KM) činili su 61% bruto bilansne aktive sa stopom rasta od 3% u odnosu na 2017. godinu (4.869,9 miliona KM), s tim da se učešće istih u bruto aktivi smanjilo za 4%. Kreditne aktivnosti bankarskog sektora RS u 2018. godini bile su uglavnom usmjerene ka sektoru građana i privatnih preduzeća i društava, koji zajedno imaju učešće od 83% u ukupnim kreditima. I dalje je najznačajnije učešće kredita građana (46% ukupnih kredita), zatim sektora privatnih preduzeća (37%), vlade i vladinih institucija (11%) i javnih i državnih preduzeća (5%).
Bankarski sektor RS čine osam banaka sa ukupno 2.965 radnika, koje su poslovale na teritoriji RS preko mreže od 132 filijale i 160 ostalih organizacionih dijelova.