RS: Neto dobit banaka u 2019. porasla 14%, na 96,6 miliona KM

Ukupni prihodi banaka u Republici Srpskoj u 2019. godini iznose 463,3 miliona KM i na godišnjem nivou porasli su dva posto

0
1381
Osnovni pokazatelji poslovanja banaka u Republici Srpskoj u 2019. godini (Izvor: ABRS)

Sve banke u Republici Srpskoj iskazale su pozitivan finansijski rezultat u 2019. godini, a ukupno ostvarena neto dobit osam banaka iznosi 96,6 miliona KM. To je u odnosu na 2018. godinu više za 11,6 miliona KM ili za 14 posto.
Stopa povrata na kapital je 9,7% i viša je za 1,9% u odnosu na 2018. godinu (7,6%).
Prema podacima Agencije za bankarstvo Republike Srpske (ABRS), ukupni prihodi banaka u RS u 2019. godini iznose 463,3 miliona KM i porasli su za 2% u odnosu na 2018. godinu.
Prihodi od kamata i slični prihodi čine 63,7% ukupnih prihoda i imali su pad od 2% u odnosu na kraj 2018. godine.
Ukupni rashodi bankarskog sektora u RS iznose 255,9 miliona KM. Rashodi po kamatama i slični rashodi iznose 47 miliona KM ili 17,6% ukupnih rashoda i bilježe značajniji pad po stopi od 6% u odnosu na 2018. godinu, na šta je najznačajnije uticalo smanjenje rashoda po kamatama na depozite.
Ukupna aktiva bankarskog sektora u RS, gdje je uposleno oko 3.000 radnika, iznosi 9,4 milijarde KM i za 652 miliona KM ili za 7% je veća u odnosu na 2018. godinu. Neto aktiva bankarskog sektora RS iznosi 8,3 milijarde KM i za 536,6 miliona KM ili za 7% je veća u odnosu na 2018.
Ukupan kapital banaka iznosi 1 milijardu KM i čini 12,6% ukupne pasive i bilježi povećanje za 77,9 miliona KM ili 8% u odnosu na 2018. godinu, od čega akcionarski kapital iznosi 669,1 milion KM.
Ukupni krediti čine 62,5% bruto bilansne aktive i iznose 5,5 milijardi KM i zabilježili su rast za 457,4 miliona KM ili za 9% u odnosu na 2018. godinu. Najveće učešće u ukupnim kreditima od 45,8% i dalje predstavljaju krediti dati građanima sa stopom rasta od 9%, dok krediti dati privatnim preduzećima čine 36,3% i porasli su za 8% u odnosu na 2018. Rast kredita je zabilježen i kod vladinih institucija i nebankarskih finansijskih institucija, dok je kod javnih i državnih preduzeća i neprofitnih organizacija zabilježeno smanjenje kredita.
Nekvalitetni krediti iznose 376,9 miliona KM i u odnosu na 2018. manji su za 21,1% ili za 100,6 miliona KM.
Stopa pokrivenosti ukupnih NPL-a rezervama po regulatornom zahtjevu iznosi 74,7% i poboljšana je u odnosu na 2018. za 5,7%, a stopa pokrivenosti NPL-a ispravkama vrijednosti iznosila je 77% i takođe je porasla za 7,6% u odnosu na 2018. godinu.
Novčana sredstva iznose 1,9 milijardi KM ili 21,6% ukupne aktive i manja su za 137,3 miliona KM ili za 7% u odnosu na 2018. Na kraju 2019. godine, najznačajniji dio novčanih sredstava u iznosu od 1,3 milijarde KM ili 70% se nalazilo na računima rezervi kod Centralne banke BiH.
Depoziti kao najznačajniji izvor finansiranja banaka sa učešćem od 77,2% u ukupnoj aktivi dostigli su iznos od 6,4 milijarde KM i porasli su za 335,8 miliona KM ili za 6% u odnosu na 2018. Depoziti građana učestvuju sa 57,6% u ukupnim depozitima i povećali su se za 296,7 miliona KM ili 9% u odnosu na 2018. Značajniji rast su zabilježili i depoziti vladinih institucija, javnih i državnih preduzeća, banaka i bankarskih institucija i neprofitnih organizacija, dok su depoziti privatnih preduzeća i društava, kao druga po veličini stavka u strukturi ukupnih depozita (14,1%), zabilježili pad od 3% u odnosu na 2018. godinu.
Štednja građana, uključujući i tekuće račune, iznosi 3,5 milijarde KM i veća je za 289,8 miliona KM ili 9% u odnosu na 2018. Oročena štednja čini 53% ukupne štednje i bilježi rast od 7%, a štednja po viđenju bez tekućih računa građana čini 18% ukupne štednje i ima rast od 9% u odnosu na 2018. godinu.
Prema podacima ABRS, banke sa sjedištem u Federaciji BiH su u Republici Srpskoj plasirale kredite u iznosu od 1,5 milijardi KM ili 21,8% ukupnih kredita plasiranih u RS-u sa stopom rasta od 11% u odnosu na 2018. Te banke su prikupile depozita u RS-u u iznosu od 932,1 miliona KM ili 13% ukupnih depozita sa stopom rasta od 21%.
Banke sa sjedištem u RS-u su preko svojih organizacionih jedinica u FBiH u 2019. godini plasirale 262,2 miliona KM kredita sa stopom rasta od 12% u odnosu na 2018. i prikupile su 321,9 miliona KM depozita koji su porasli 5% u odnosu na 2018. godinu.