RS: Neto dobit banaka u devet mjeseci 2018. pala 17%, na 72,1 milion KM

Sedam banaka poslovalo je sa neto dobiti od 72,1 milion KM, a jedna banka s gubitkom od 3,2 miliona KM

0
1927
Pregled finansijskih rezultata banaka u RS (Izvor: Agencija za bankarstvo RS)

Bankarski sektor Republike Srpske je u prvih devet mjeseci 2018. godine ostvario neto dobit (bruto dobit umanjena za obračnati porez) u ukupnom iznosu od 72,1 milion KM što je za 17 posto manje u odnosu na 87,3 miliona KM dobiti ostvarene na kraju septembra 2017. godine.
Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, jedna banka (Pavlović International banka – op.aut) iskazala je gubitak u iznosu od 3,2 miliona KM, dok je sedam banaka ostvarilo neto dobit od 72,1 milion KM što je za 17% manje u odnosu na kraj septembra 2017. godine kada je ta dobit kod sedam banka iznosila 87,3 miliona KM.
Pad dobiti posljedica je uglavnom značajnijeg smanjenja prihoda po osnovu ukidanja ispravki vrijednosti za stavke rizičnog bilansa i rezervi po vanbilansu.
Ukupni prihodi osam banaka u RS-u na kraju septembra 2018. iznosili su 338,5 miliona KM i manji su za 7% ili za 24,9 miliona KM u odnosu na kraj septembra 2017. kada su iznosili 363,4 miliona KM. Ukupni rahodi bankarskog sektora iznosili su 262,6 miliona KM i manji su za 5,3 miliona KM ili za 2% u odnosu na prva tri kvartala 2017. godine (268 miliona KM).
Prema strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi iznosili su 224,5 miliona KM ili 66% ukupnih prihoda i manji su za 2% ili za 4,1 milion KM u odnosu na kraj septembra 2017. godine kada su iznosili 228,6 miliona KM ili 63% ukupnih prihoda.
Ukupna aktiva banaka u RS-u iznosila je 8.860,2 miliona KM što je za 9% više u odnosu na kraj 2017. godine (8.133,9 miliona KM). Bilansna aktiva iznosi 7.763,8 miliona KM (rast od 10% u odnosu na 2017. godinu), a vanbilansna aktiva 1.096,4 miliona KM (+5%).
Novčana sredstva (1.968,8 miliona KM) činila su 25% ukupne bilansne aktive sa stopom rasta od 26% u odnosu na kraj 2017. godine (1.567,8 miliona KM). Povećanje nivoa novčanih sredstava se značajnim dijelom odnosilo na priliv sredstava na depozitne račune vlade i vladinih institucija po osnovu uspješno realizovane prve emisije obveznica RS na inostranom tržištu (podsjetimo, u julu 2018. izvršen je prijevremeni otkup obveznica RS u iznosu od 117 miliona KM).
Ulaganja u hartije od vrijednosti za trgovanje iznose 755,2 miliona KM što je 10% ukupne aktive i u odnosu na kraj 2017. ostvaren je rast od 138,2 miliona KM ili 22%, a većim dijelom se odnose na obveznice i trezorske zapise RS.
Depoziti, kao osnovni izvor finansiranja poslovanja banaka sa učešćem u strukturi pasive bilansa banaka od 77%, iznose 5.993,9 miliona KM sa stopom rasta od 11%.
U sektorskoj strukturi učešća u ukupnim depozitima, značajnije promjene nastale su kod depozita vlade i vladinih institucija (povećanje učešća za 3%). Depoziti građana, čije učešće je smanjeno za 3% u odnosu na kraj 2017. i dalje imaju najveće učešće od 54% u ukupnim depozitima bankarskog sektora RS.
Trend rasta ukupne štednje građana, uključujući i tekuće račune građana, nastavljen je i u toku prva tri kvartala 2018. godine (3.071,6 miliona KM na kraju septembra) po stopi od 6% u odnosu na kraj 2017. godine (2.908,6 miliona KM). Štednja građana bez tekućih računa (štednja po viđenju i oročena štednja) iznosila je 2.264,3 miliona KM što je za 3% više u odnosu na kraj 2017. godine (2.189,1 milion KM).
Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne depozite banaka RS u trećem kvratalu 2018. iznosila je 0,75% i manja je za 0,14 procentnih poena u odnosu na prosjek u 2017. godini (0,89%).
Ukupan bilansni kapital banaka iz RS-a (958,2 milion KM) je činilo 12% ukupne pasive i bilježi rast za 1% u odnosu na kraj 2017. godine (952,4 miliona KM).
U RS-u posluje osam banaka (UniCredit Bank, Addiko Bank, NLB banka, Sberbank, Pavlović International Bank, Nova banka, Komercijalna banka i MF banka) koje upošljavaju ukupno 2.968 radnika.