RS: Neto dobit banaka u prva tri kvartala 86,8 miliona KM

0
5379
Izvor: Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Bankarski sektor Republike Srpske ostvario je u prvih devet mjeseci 2017. godine neto dobit u ukupnom iznosu od 86,8 miliona KM što je za 94 posto više u odnosu na isti period 2016. godine kada je dobit iznosila 44,7 miliona KM, podaci su Agencije za bankarstvo RS.
Od ukupno osam banaka sа ukupno 2.968 radnika, sedam je poslovalo sa dobiti u ukupnom iznosu od 87,3 miliona KM, dok je jedna banka iskazala gubitak od 0,5 miliona KM.
Ukupni bilansni nivo bankarskog sektora RS iznosio je oko 8,07 milijardi KM sa rastom po stopi od 6% u odnosu na stanje na kraju 2016. godine (7,58 milijardi KM), a sastoji se od bilansne aktive u iznosu od 6,99 milijardi KM sa rastom po stopi od 5% i vanbilansne aktive u iznosu od blizu 1,08 milijardi KM sa stopom rasta od 19%, a sve u odnosu na kraj 2016. godine.
Ukupni bruto krediti iznosili su oko 4,77 milijardi KM i čine 64% bruto bilansne aktive i veći su za 5% ili 214,9 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine (4,56 milijardi KM).
Prema sektorskoj strukturi kredita evidentan je rast kreditne aktivnosti u sektoru javnih i državnih preduzeća za 16%, privatnih preduzeća i društava za 2%, dok je u sektoru građana trend rasta kredita nastavljen i to po stopi od 7% (nominalni rast za 132,6 miliona KM).
Najveće učešće u ukupnim kreditima imaju krediti građanima koji čine 45% ukupnih kredita i iznose 2,16 milijardi KM.
Učešće ukupnih nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima (11,44%) smanjeno je za 0,54% u odnosu na kraj prošle godine. Učešće nekvalitetnih kredita pravnih lica u ukupnim kreditima pravnih lica iznosilo je 14,03% (na kraju 2016. iznosilo je 13,80%), dok je učešće nekvalitetnih kredita stanovništva u ukupnim kreditima stanovništva iznosilo 8,31% (krajem 2016. iznosilo je 9,71%).
Stopa pokrivenosti ukupnih nekvalitetnih kredita rezervama po regulatornom zahtjevu iznosila je 65,08% (krajem 2016. iznosila je 66,27%).

Izvor: Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Depoziti u strukturi pasive bilansa banaka iznose 5,29 milijardi KM sa učešćem od 75% u ukupnoj pasivi kao osnovni izvor finansiranja banaka i bilježe rast po stopi od 6%.
Učešće depozita pojedinačnih sektora u ukupnim depozitima nije se značajnije promijenilo u odnosu na kraj 2016. godine, tako da je i dalje najznačajnije učešće depozita građana od 57% ukupnih depozita (rast učešća za 1%), zatim sektora privatnih preduzeća i društava od 13% ukupnih depozita, vlade i vladinih institucija od 9% ukupnih depozita (rast učešća za 1%), nebankarskih finansijskih institucija sa učešćem od 7% ukupnih depozita, te javnih i državnih preduzeća od 4% ukupnih depozita, dok je učešće depozita bankarskih institucija smanjeno sa 9% na 7% ukupnih depozita.
Trend rasta ukupne štednje građana, uključujući i tekuće račune građana nastavljen je i u prva tri kvartala 2017. godine (oko 2.84 milijarde KM), što je rast po stopi od 7% u odnosu na kraj 2016. godine (2,65 milijardi KM).
Štednja građana (po viđenju i oročena štednja iznosila je 2,16 milijardi KM sa rastom po stopi od 6% u osnosu na kraj 2016. godine (oko 2,04 milijarde KM).