RS: Neto dobit banaka u prvom kvartalu 2018. pala 35%, na 26,7 miliona KM

Sedam banka ostvarilo je neto dobit od 27,6 miliona KM, dok je jedna banka poslovala s gubitkom u iznosu od 0,9 miliona KM

0
1500
Ukupni prihodi banaka u RS-u na kraju marta 2018. iznosili su 109,1 milion KM i manji su za 16%

Na nivou bankarskog sektora Republike Srpske u prvom tromjesečju 2018. godine iskazana je neto dobit u iznosu od 26,7 miliona KM što je za 35% ili za 14,2 miliona KM manje u odnosu na dobit iskazanu na kraju marta odnosno prvog kvartala 2017. godine u iznosu od 40,8 miliona KM. Sedam banka ostvarilo je neto dobit (nakon oporezivanja) u ukupnom iznosu od 27,6 miliona KM sa stopom pada od 33% u odnosu na stanje zaključno sa prvim kvartalom 2017. godine (41,2 miliona KM) uglavnom zbog značajnog pada prihoda po osnovu ukidanja ispravki vrijednosti za stavke rizičnog bilansa i rezervi po vanbilansu. Jedna banka je iskazala gubitak u iznosu od 0,9 miliona KM, podaci su Agencije za bankarstvo RS.
Ukupni prihodi banaka na kraju marta 2018. iznosili su 109,1 milion KM i manji su za 16% ili za 21 milion KM u odnosu na prvi kvartal 2017. kad su iznosili 130,1 milion KM.
Prihodi od kamata i slični prihodi iznosili su 73,2 miliona KM ili 67% ukupnih prihoda i manji su za 4% ili za 3 miliona u odnosu na prvi kvartal 2017. kada su iznosili 76,2 miliona KM ili 59% ukupnih prihoda.
Ukupni rashodi bankarskog sektora RS iznose 79,3 miliona KM i manji su za 6,1 milion KM ili za 7% u odnosu na isti period 2017. godine (85,4 miliona KM).
Ukupna aktiva banaka u RS na kraju prvog kvartala 2018. iznosila je 8.228,9 miliona KM sa rastom po stopi od 1% u odnosu na kraj 2017. godine (8.133,9 miliona KM).
Novčana sredstva (1.621,8 miliona KM) čine 23% ukupne bilansne aktive sa stopom rasta od 3% u odnosu na kraj prošle godine (1.567,8 miliona KM).
Ukupni bruto krediti (4.888,4 miliona KM) čine 64% bruto bilansne aktive i na približno istom su nivou kao na kraju 2017. godine (4.869,9 miliona KM). Prema sektorskoj strukturi kredita evidentan je rast kreditne aktivnosti u sektoru privatnih preduzeća i društava za 1% ili za 25,4 miliona KM, zatim u sektoru građana po stopi od 1% (nominalni rast za 21,8 miliona KM) u sektoru javnih i državnih preduzeća za 1%, dok krediti vladi i vladinim institucijama bilježe pad po stopi od 5% ili u iznosu od 31,4 miliona KM, kao i krediti ostalih sektora (neprofitne organizacije, nebankarske finansijske institucije) koji su manji za 2%.
Nekvalitetni krediti iznosili su 521,1 milion KM i manji su za 3% ili za 18,2 miliona KM u odnosu na kraj 2017. godine. Nekvalitetni krediti pravnih lica iznose 342,4 miliona KM sa stopom pada od 5% u odnosu na kraj prošle godine (348,9 miliona KM), dok kod fizičkih lica iznose 178,7 miliona KM ili za 1% manje (2017: 180,5 miliona KM).

Smanjen udio nekvalitetnih kredita

Učešće ukupnih nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima (10,66%) smanjeno je za 0,41% u odnosu na kraj 2017. godine (11,07%). Stopa pokrivenosti ukupnih nekvalitetnih kredita rezervama po regulatornom zahtjevu iznosila je 66,28% i poboljšana je u odnosu na kraj 2017. kada je iznosila 65,73%.
Depoziti u strukturi pasive bilansa banaka iznose 5.443,4 miliona KM, sa učešćem od 76%, i bilježe rast po stopi od 1%. Učešće depozita pojedinačnih sektora u ukupnim depozitima nije se značajnije promijenilo u odnosu na kraj 2017. godine, tako da je i dalje najznačjnije učešće depozita građana od 58% (rast učešća za 1%), zatim sektora privatnih preduzeća i društava od 13% (pad za 1%), sektora vladinih institucija od 11% (rast za 2%), nebankarskih finansijskih institucija sa učešćem od 7%, te javnih i državnih preduzeća od 4%, dok je učešće depozita bankarskih institucija smanjeno sa 7 na 5% ukupnih depozita.
Prema ročnoj strukturi ukupnih depozita, kratkoročni depoziti iznosili su 3.273 miliona KM ili 60% ukupnih depozita sa rastom od 2% u odnosu na kraj 2017. godine, dok su dugoročni depoziti (2.170,3 miliona KM ili 40% ukupnih depozita) na približno istom nivou kao i na kraju 2017. godine, odnosno bilježe blagi rast u nominalnom iznosu od 8,1 milion KM.

Štednja porasla tri posto

Trend rasta ukupne štednje građana, uključujući i tekuće račune građana, nastavljen je i u prvom kvartalu 2018. (2.981,5 miliona KM), te je evidentan rast po stopi od 3% u odnosu na kraj 2017. godine (2.908,6 miliona KM). Štednja građna (štednja po viđenju i oročena štednja iznosila je 2.225 milion KM sa rastom od 2% u odnosu na kraj 2017. godine (2.189,1 milion KM).
Ukupan bilansni kapital banaka (966,8 miliona KM) čini 13% ukupne pasive i ima rast od 2% u odnosu na kraj 2017. godine (952,4 miliona KM) kao rezultat rasta neraspoređene dobiti za 15% iz prethodnih godina u iznosu od 137,2 miliona KM i iskazane dobiti tekućeg perioda u iznosu od 28,2 miliona KM, te rasta rezervi kapitala po stopi od 4% uz smanjenje stavke ‘ostalog kapitala’ za 6% (smanjenje nepokrivenog gubitka prethodnih godina).
Bankarski sektor Republike Srpske čini osam banaka (Nova banka a.d. Banja Luka, UniCredit Bank a.d. Banja Luka, NLB Banka a.d. Banja Luka, Sberbank a.d. Banja Luka, Addiko Bank a.d. Banja Luka, Komercijalna banka a.d. Banja Luka, MF banka a.d. Banja Luka i Pavlović International Bank a.d. Bijeljina) sa ukupno 2.932 radnika.