RS: Neto dobit banaka u prvom kvartalu pala 3%, na 26,6 miliona KM

0
1791
Izvor: Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Bankarski sektor u Republici Srpskoj (osam banaka) je u prvom tromjesečju 2019. godine iskazao neto dobit u ukupnom iznosu od 26,62 miliona KM što je za 3 posto manje u odnosu na prvi kvartal 2018. godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema kvartalnim podacima Agencije za bankarstvo RS za prva tri mjeseca ove godine, ukupni prihodi banaka u RS-u iznosili su 108,7 miliona KM i približno su na istom nivou kao i u prvom tromjesečju 2018. godine. Struktura prihoda je ostala nepromijenjena, 67% čine prihodi od kamata i slični prihodi.
Ukupni rashodi bankarskog sektora RS u prvom kvartalu 2019. iznosili su 79,4 miliona KM i na približno istom su nivou kao i u prvom kvartalu prošle godine (79,3 miliona KM). Prema strukturi ukupnih rashoda bankarskog sektora RS, rashodi po kamatama i slični rashodi iznose 15,7 miliona KM ili 20% ukupnih rashoda i imaju značajniji pad po stopi od 10% u odnosu na isti period 2018, na šta je značajno uticalo smanjenje rashoda po kamatama na depozite.
Koeficijent profitabilnosti bankarskog sektora mjereni na bazi godišnjeg nivoa neto dobiti i prosječnog stanja aktive i kapitala (13-mjesečni prosjek) su pogoršani u odnosu na prvi kvartal 2018. godine, tako da na kraju marta ove godine iznose:
– povrat na aktivu (ROAА), kao odnos neto dobiti i prosječne neto aktive je 1,42% (krajem 2018. iznosioје 1,01%)
– povrat na kapital (ROАE), kao odnos neto dobiti i prosječnog ukupnog kapitala je 11,04% (krajem 2018. bio je 7,75%).
Ukupna aktiva bankarskog sektora RS (UniCredit Bank, Addiko Bank, NLB banka, Sberbank, Pavlović International Bank, Nova banka, Komercijalna banka i MF banka) iznosi 8.789,1 milion KM i bilježi rast od 7,3 miliona KM u odnosu na kraj 2018. godine. Ukupna bilansna aktiva manja je za 35,8 miliona KM, a ukupna vanbilansna aktiva veća je za 43,1 milion KM.
Ukupni bruto krediti iznose 5.043,7 miliona KM ili 62% bruto bilansne aktive i imaju rast od 1%, s tim da se njihovo učešće u bruto aktivi povećalo za 1% u odnosu na kraj 2018. U ovom periodu sektorska struktura kredita nije se značajnije mijenjala. Najveće učešće i dalje imaju krediti dati građanima i privatnim preduzećima i društvima, s tim što su krediti dati građanima imali rast od 2% i povećali su svoje učešće za jedan procenat, dok su krediti privatnim preduzećima smanjili svoj udio u strukturi ukupnih kredita za jedan procenat u odnosu na kraj 2018. godine.
Krediti dati vladi i vladinim institucijama čine 11% ukupnih kredita i porasli su za 3%, a krediti javnim i državnim preduzećima čine 5% ukupnih kredita i manji su za 3% u odnosu na kraj 2018. godine.
Nekvalitetni krediti u prvom kvartalu 2019. iznosili su 467,8 miliona KM i u odnosu na kraj 2018. manji su za 2% ili za 9,7 miliona KM. Učešće ukupnih nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima je 9,27% i manji su za 0,27% u odnosu na kraj 2018. godine (9,54%). Nekvalitetni krediti pravnih lica iznose 298,3 miliona KM ili 11,03% u ukupnim kreditima pravnih lica i sa stopom pada od 0,36%. Loši krediti kod fizičkih lica iznose 169,5 miliona KM ili 7,24% ukupnih kredita fizičkih lica i smanjeni su za 0,12%.
Stopa pokrivenosti ukupnih kredita rezervama po regulatornom zahtjevu iznosi 8,63% i bilježi pad za 0,11% u odnosu na kraj 2018. Stopa pokrivenosti ukupnih nekvalitetnih kredita rezervama po regulatornom zahtjevu iznosi 70,06% i poboljšana je u odnosu na kraj 2018. kada je iznosila 69%.
Depoziti bankarskog sektora RS u prvom kvartalu 2019. iznosili su 5.928,5 miliona KM i manji su za 2% u odnosu na kraj 2018. godine. U sektorskoj strukturi, depoziti građana povećali su svoj udio za 3% i porasli su za 3%. Depoziti privatnih preduzeća i društava imali su pad od 15% i u strukturi su pali za 1%, a depoziti javnih i državnih preduzeća pali su za 17% i u strukturi su pali za 2%, dok su depoziti vladinih institucija povećali svoj udio u strukturi za 1% i imali su rast od 8%.
Štednja građana uključujući i tekuće račune građana iznosi 3.319,3 miliona KM i veća je za 3%. Oročena štednja i dalje čini 75% ukupne štednje i ima rast od 4%, a štednja po viđenju bez tekućih računa građana čini 25% ukupne štednje i ima rast od 3% u odnosu na kraj 2018. godine.
Ukupni bilansni kapital banaka u RS-u iznosio je 994,9 miliona KM i čini 13% ukupne pasive, te bilježi rast od 3%, dok regulatorni kapital iznosi 910,3 miliona KM i ima rast od 4% u odnosu na kraj 2018. godine.
Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora RS u prvom kvartalu 2019. iznosila je 17,27% i veća je za 5,27% u odnosu na propisanu minimalnu stopu regulatornog kapitala od 12%.