RS: Neto dobit banaka u prvom polugodištu pala 5%, na 50,9 miliona KM

0
1754
Izvor: Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Na nivou bankarskog sektora Republike Srpske u prvom polugodištu 2019. godine iskazana je neto dobit (osam banaka) u ukupnom iznosu od 50,9 miliona KM i manja je za 5% u odnosu na prvo polugodište 2018. godine.
Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, ukupna aktiva banaka iznosila je 9.011,7 miliona KM i porasla je za 3% u osnosu na kraj 2018. godine.
Ukupni bruto krediti iznose 5.141,8 miliona KM ili 61,3% bruto bilansne aktive i imali su rast od 3%, s tim da se učešće kredita u bruto aktivi povećalo za 0,5% u odnosu na kraj 2018. godine. Najveće učešće i dalje imaju krediti dati građanima (2.406,4 miliona KM, odnosno 46,8%), sa stopom rast od 5%, te krediti dati privatnim preduzećima i društvima (1.890,8 miliona KM, 36,8%) sa stopom rasta od 3%. Krediti dati vladi i vladinim institucijama čine 10,8% ukupnih kredita i porasli su za 3%, a krediti javnim i državnim preduzećima čine 4,3% ukupnih kredita i manji su za 17% u odnosu na kraj 2018. godine.
Nekvalitetni krediti na kraju prvog polugodišta 2019. iznosili su 447,4 miliona KM i u odnosu na kraj 2018. manji su za 7% ili za 29,2 miliona KM. Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima iznosi 8,7% i manji su za 0,84% u odnosu na kraj 2018. godine (9,54%). Učešće nekvalitetnih kredita pravnih lica u ukupnim kreditima pravnih lica iznosi 10,28% i manji su za 1,11%, dok je učešće nekvalitetnih kredita fizičkih lica u ukupnim kreditima fitzičkih lica 6,91% i manji su za 0,45% u odnosu na kraj 2018.
U RS-u su banke sa sjedištem u FBiH u prvom polugodištu 2019. plasirale kredite u ukupnom iznosu od 1.469,8 miliona KM ili 22% ukupnih kredita plasiranih u RS-u sa stopom rasta od 7% u odnosu na kraj 2018. godine.
Depoziti bankarskog sektora RS iznose 6.120,4 miliona KM i veći su za 1% u odnosu na kraj 2018. godine. U sektorskoj strukturi depozita, depoziti građana povećali su svoje učešće na 58% ukupnih depozita i imaju stopu rasta od 5%, a značajniji rast imali su depoziti vladinih institucija (11%) i javnih i državnih preduzeća (5%).
Štednja građana uključujući i tekuće račune građana iznosi 3.374,1 miliona KM i veća je za 5%. Oročena štednja i dalje čini 75% ukupne štednje i ima rast od 4%, a štednja po viđenju bez tekućih računa građana čini 25% ukupne štednje i ima rast od 3% u odnosu na kraj 2018. godine.
Ukupni bilnansi kapital banaka u RS iznosio je 977,6 miliona KM i čini 12,3% ukupne pasive te ima rast od 1%, dok regulatorni kapital iznosi 933,5 miliona KM i ima rast od 6% u odnosu na kraj 2018. godine.
U bankarskom sektoru RS na kraju prvog polugodišta 2019. bilo je 2.990 zaposlenih.