RS: Neto dobit mikrokreditnog sektora 9,8 miliona KM u prva tri kvartala 2018.

0
1697
U prvih devet mjeseci 2023. odobreno je ukupno mikrokredita u iznosu od 654,65 miliona KM

Mikrokreditne organizacije u Republici Srpskoj iskazale su u prvih devet mjeseci 2018. godine neto dobit u ukupnom iznosu od 9.825.000 KM što je za 30 posto više u odnosu na finansijski rezultat iskazan na kraju septembra 2017. godine kada je neto dobit iznosila 7.558.000 KM.
Pri tome je neto dobit mikrokreditnih društava (MKD), kao profitnih organizacija, iznosila 9.702.000 KM i za 27 posto je viša nego u istom periodu lani. Sedam MKD iskazalo je neto dobit od 10.369.000 KM, dok su dva MKD imala gubitak od 667.000 KM.
Ukupna neto dobit mikrokreditnih fondacija (MKF) iznosila je 123.000 KM, od čega su dvije MKF imale dobit od 140.000 KM a jedna MKF je zabilježila gubitak od 17.000 KM.
Ukupna aktiva mikrokreditnih organizacija RS na kraju trećeg kvartala 2018. Iznosila je 295.692.000 KM i za 12 posto je veća u odnosu na kraj 2017. godine (264.592.000 KM), podaci su Agencije za bankarstvo RS, koja nadzire rad i MKO u ovom bh. entitetu.
U izvještajnom period, krediti su iznosili 242.048.000 KM ili 82% ukupne bilansne aktive sa stopom rasta od 14% u odnosu na kraj 2017. godine (212.828.000 KM). Prema ročnoj strukturi ukupnih kredita, 84,83% su dugoročni krediti (205.338.000 KM), а 15,17% su kratkoročni krediti sa dospjelim potraživanjima (36.710.000 KM).
Na kraju septembra 2018. godine krediti bez kašnjenja iznosili su 233.731.000 KM ili 96,56% ukupnih kredita (krajem 2017. iznosili su 206.865.000 KM ili 97,2% ukupnih kredita), dok su krediti sa kašnjenjem do 180 dana iznosili 8.317.000 KM ili 3,44% ukupnih kredita za koje su obračunate rezerve u iznosu od 2.233.000 KM.
Zaključno sa trećim kvratlom 2018. godine kapital MKO sa sjedištem u RS iznosio je ukupno 107.822.000 KM ili 36% ukupne pasive sa rastom po stopi od 10% ili u iznosu od 10.049.000 KM u odnosu na stanje na kraju 2017. godine (97.773.000 KM ili 37% ukupne pasive). Kapital MKD iznosi 107.106.000 KM ili 99,34% kapitala MKO, a MKF-a 716.000 KM ili 0,66% ukupnog kapitala MKO.
Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite mikrokreditnog sektora RS iznosila je 25,37% (krajem 2017. iznosila je 23,9%).
MKO RS zapošljavao je na kraju trećeg kvartala 2018. ukupno 420 radnika što je za 10% više u odnosu na kraj 2017. godine (381 zaposleni radnik).
Takođe, u RS-u je poslovalo i 137 organizacionih dijelova u okviru 8 MKO (7 MKF и jedno MKD) čije je sjedište u Federaciji BiH. Poslovanje ovih organizacionih dijelova uključeno je u bilanse stanja matičnih mikrokreditnih organizacija.