RS: Neto dobit mikrokreditnog sektora u prvom kvartalu 4,24 miliona KM

0
2071
Izvor: Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Mikrokreditni sektor Republike Srpske (posluje 14 mikrokreditnih organizacija: 11 mikrokreditnih društava – MKD, kao profitne organizacije i 3 mikrokreditne fondacije – MKF, kao neprofitne organizacije) u prvom kvartalu 2019. iskazao je neto dobit u iznosu od 4,24 miliona KM i veći je za 62% ili za 1,62 miliona KM u odnosu na prvi kvartal 2018. godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Pri tome je neto dobit MKD iznosila 4.167.000 KM, dok je neto dobit MKF iznosila 75 hiljada KM (dobit je imala jedna MKF u iznosu od 79 hiljada KM, dok su dvije MKF imale gubitak od 4 hiljade KM).
Prema podacima iz izvještaja Agencije za bankarstvo RS za prvi kvartal 2019. godine, ukupni prihodi mikrokreditnih organizacija (MKO) u RS-u na kraju prvog kvartala 2019. iznosili su oko 13.25 miliona KM i veći su za 27% ili za 2,85 miliona KM u odnosu na prvi kvartal 2018. godine. Prema strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata iznosili su oko 10.84 miliona KM što je 83% ukupnih prihoda od kamata i sličnih prihoda sa stopom rasta od 19%, odnosno za 1,71 milion KM (rast kreditnog portfolija MKD).
Ukupni rashodi MKO na kraju prvog kvartala 2019. iznosili su blizu 9,07 miliona KM sa stopom rasta od 16% ili za 1,25 miliona KM u odnosu na prvi kvartal 2018. godine.
Ukupna bruto aktiva МКО sa sjedištem u RS u prvom kvartalu 2019. iznosila je oko 315,25 miliona KM i veća je za 4,79 miliona KM ili za 2% u odnosu na kraj 2018. godine.
Bruto krediti su iznosili blizu 260,56 miliona KM i rasli su po stopi od 3% ili blizu 7,35 miliona KM, od čega krediti bez kašnjenja u otplati iznose oko 252,08 miliona KM ili 96,75% ukupnih kredita.
Aktiva po zaposlenom na nivou MKO sa sjedištem u RS-u iznosi 699 hiljada KM (krajem 2018. iznosila je 707 hiljada KM).
Kapital MKO (kapital MKD i ulozi MKF) iznosio je ukupno 115,12 miliona KM sa rastom po stopi od 4% ili nešto više od 4,61 milion KM u odnosu na kraj 2018. godine, a odnosi se na kapital MKD u iznosu od blizu 114,27 miliona KM i uloga MKF u iznosu od 853 hiljade KM.
Mikrokreditni sektor RS je u prvom kvartalu 2019. zapošljavao ukupno 451 radnika sa stopom rasta zaposlenih od 3% u odnosu na kraj 2018. godine. Organizacioni dijelovi MKO sa sjedištem u Federaciji BiH koji posluju u RS-u zapošljavali su 310 radnika ili 41% od ukupno 761 radnika u mikrokreditnom sektoru, sa rastom zaposlenih po stopi od 1% u odnosu na kraj 2018. godine.