Saglasnosti za zaključivanje ugovora o regresiranju kamata

0
318
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Mostaru (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH danas je dala prethodnu saglasnost za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata – Garantni fond između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke FBiH i za njegovo potpisivanje ovlastila resornog federalnog ministra.
Vlada je ranije donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije namijenjenih za regresiranje kamata putem Garantnog fonda. Ovom odlukom je propisano da će Razvojna banka FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije definisati međusobne odnose ugovorom o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata.
Cilj progama je da omogući korisnicima koji su kreditno zaduženi po Kreditno-garantnom programu za velika preduzeća i Kreditno-garantnom programu za izvoznike dobijanje grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate. Korisnici su privredna društva koja su kreditno zadužena po ovim kreditno-garantnim programima, a ukupan raspoloživi iznos sredstava namijenjenih za subvencioniranje dijela kamate je 6 miliona KM i ova sredstva su osigurana Budžetom FBiH za 2021. godinu.
Subvencije će biti odobravane korisnicima kreditnih sredstava do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2021. godine, a visina subvencionirane kamatne stope je do 2,5 posto.

Za zatvaranje kolektivnih centara 145.000 KM

Danas donesenom Odlukom, Vlada FBiH je odobrila izdvajanje 145.000 KM iz ovogodišnjeg Proračuna FBiH za sufinanciranje Projekta CEB II – „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja” za 2021. godinu.
Sredstva su izdvojena s proračunske pozicije namijenjene sudjelovanju Vlade FBiH u zajedničkim projektima koje finansira međunarodna zajednica.
Inače, projekt CEB II se financira kreditnim sredstavima Razvojne banke Vijeća Europe u iznosu od 78,83 milijuna KM i proračuna FBiH za sufinanciranje 0,88 milijuna KM.

Izmjene i dopune dva zakona o uposlenicima državne službe

S ciljem usaglašavanja sa odredbama općeg radnog zakonodavstva (Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju i Zakona o radu), Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH.
Kako je obrazloženo, odredbama Zakona o PIO i Zakona o radu došlo je do izmjena kategorizacije uvjeta za stjecanje prava na starosnu penziju, a koji bitno utječu na čin prestanka radnog odnosa zaposlenika.
Ova dva zakona su kao jedan od ključnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu penziju, pa time i prestanak radnog odnosa, utvrdili institut staža osiguranja koji predstavlja vremenski period za koji su uplaćeni porezi i doprinosi povodom radnog odnosa, umjesto dosadašnjeg instituta penzionog staža koji ne obuhvaća i ovaj važan segment.
U praksi se događaju slučajevi da se navrši penzijski, a da se istovremeno ne navrši i staž osiguranja kao uvjet stjecanja prava na penziju državnih službenika i namještenika. Dakle, takvim uposlenicima prestaje radni odnos, ali ne ispunjavaju uvjete za uživanje prava na penziju.
Stoga je predloženim izmjenama i dopunama predviđeno da radni odnosi državnog službenika i namještenika u državnoj službi prestaje kada navrši 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.