Sarajevo: Međunarodni eksperti raspravljaju o hemikalijama i otpadu

0
955
Međunarodna ekspertna grupa raspravlja o hemikalijama i otpadu u Programu održivog razvoja do 2030.

Trodnevni sastanak međunarodne ekspertske grupe ‘Hemikalije i otpad u Programu održivog razvoja do 2030. godine’ počeo je danas u Sarajevu. Organizatori sastanka su Agencija za statistiku BiH uime Bosne i Hercegovine i UN Habitat.
Međunarodna ekspertska grupa će raspravljati o ključnim metodološkim pitanjima za razvoj tri SDG indikatora za koje treba definisati metodologije: (11.6.1) procent urbanog čvrstog otpada koji se redovno prikuplja i sa adekvatnim finalnim odlaganjem u ukupnom urbanom čvrstom otpadu, po gradovima; (12.4.2) opasan otpad po glavi stanovnika i procent tretiranog opasnog otpada prema vrsti tretmana i (12.5.1) nacionalna stopa reciklaže.
Ovaj projekat se implementira u okviru Programa Ujedinjenih nacija za okoliš ‘Hemikalije i otpad u Agendi 2030. – izgradnja kapaciteta za praćenje i pregled Ciljeva održivog razvoja (SDG) i u zemljama u razvoju’. Bosna i Hercegovina je, po izboru Ujedinjenih nacija, jedna od tri zemlje u svijetu u kojoj će se definisati i testirati metodologija i indikatori za tri navedena cilja održivog razvoja iz oblasti opasnog otpada, komunalnog otpada i recikliranja.
Očekivani rezultat ovog projekta je da BiH kreira nacionalni Izvještaj o statistici hemikalija i otpada kroz koji će se dati podrška ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (SDG), te definisati i testirati statističke metodologije indikatora za praćenje njihove realizacije.
Tokom implementacije projekta usko se sarađuje sa UN-Habitat i Statističkim odjelom Ujedinjenih nacija (UNSD) u vezi sa drugim relevantnim indikatorima. U procesu implementacije se provodi pilot istraživanje u izabranim zemljama (Bosna i Hercegovina, Kostarika i Kamerun) na razvoju metodologije odabranih indikatora. Takođe se usko sarađuje sa ostalim UN organizacijama, kao što su Sekretarijat za strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM), Sekretarijat Bazelske, Roterdamske i Štokholmske konvencije (BRS) i Regionalnim uredima UN-a.