Sarajevo na putu ka održivoj urbanoj mobilnosti

0
305
Predstavljen Plan održive urbane mobilnosti Kantona i Grada Sarajevo

Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo su pozvali ključne aktere iz vladinih institucija, nevladinog sektora, stručne javnosti, akademske zajednice, kao i zainteresovane građane na online predstavljanje finalnog drafta Plana održive urbane mobilnosti (SUMP).
Kanton i Grad Sarajevo su partneri u regionalnom projektu ‘Održiva urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope II’ u okviru njemačke razvojne saradnje. Projekt je dio Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF-EE) implementiranog od strane GIZ-a u ime njemačke vlade.
Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo strateški je plan osmišljen da zadovolji potrebe mobilnosti ljudi i privrednih subjekata u Sarajevu i okolini za boljom kvalitetom života.
Novi pristupi planiranju urbane mobilnosti uključuju izradu strategije koja može potaknuti prelazak na čistije i održivije načine transporta, kao što su pješačenje, biciklizam, javni prijevoz, nove obrasce korištenja i vlasništva automobila, korištenje novih tehnologija, te usvajanje novih koncepata održive gradske logistike.
“Plan održive urbane mobilnosti osmišljen i razvijen je tako da bude strateško usmjerenje Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo u smislu iskoraka ka savremenim konceptima urbane mobilnosti za period 2019–2025. i predstavlja prvi integralni plan ove vrste u Kantonu i Gradu Sarajevo”, istakao je ministar saobraćaja KS Adi Kalem.
Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Milan Trivić je kazao kako će Grad Sarajevo, kao jedinica lokalne samouprave, nastaviti podržavati i aktivno raditi na pružanju doprinosa prihvaćanju inovativnih rješenja održive gradske mobilnosti.
Tehnički tim lider Cedes konzorcijuma Osman Lindov je rekao kako dosadašnji pristup urbanoj mobilnosti u Kantonu i Gradu Sarajevo nije dao očekivane rezultate i pored značajnog ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu, te kako se mnogi problemi nagomilavaju, a izazvani su naglim porastom stepena motorizacije, nedovoljno efikasnim i atraktivnim gradskim prijevozom, nepoštivanjem saobraćajnih propisa, nerazvijenim sistemom gradske logistike i brojnim pojavama i kretanjima u društvu kao što je rast broja stanovnika, broja turista, dnevnih migracija i sl.
Koncept Plana održive urbane mobilnosti, poznatog unutar stručne javnosti i pod engleskom skraćenicom SUMP relativno je nov u Bosni i Hercegovini, a Sarajevo je jedan od pionira u razvoju takvog plana. SUMP treba da doprinese povećanju atraktivnosti i kvalitete urbanog okruženja i urbanog dizajna za dobrobiti građana, ekonomije i društva u cjelini.