Seminar o naknadi i odgovornosti za štetu na radu 9. novembra u Sarajevu

0
893
Privredna štampa organizuje seminar o naknadi i odgovornosti za štetu na radu i u vezi sa radom

Radno-pravni i obligaciono-pravni aspekti naknade štete i odgovornosti za štetu – tema je jednodnevnog seminara u organizaciji Privredne štampe Sarajevo. Seminar će biti održan 9. novembra u hotelu Hollywood na Ilidži.
O problematici naknade i odgovornosti za štetu na radu i u vezi sa radom govorit će prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić i prof.dr. Slobodan Stanišić, advokat.
Naknada štete jedno je od poglavlja u Zakonu o radu Federacije BiH. Tokom rada štetu može prouzrokovati kako radnik poslodavcu tako i poslodavac radniku. Ovo su samo neka od pitanja na koja će se dati odgovori na seminaru, sa jasnim prikazom odredbi Zakona o radu i Zakona o obligacionim odnosima u pogledu naknade štete koja je počinjena poslodavcu, radniku ili trećem licu.
“Ovim seminarom pravnim praktičarima želimo ukazati na dileme koje se svakodnevno pojavljuju u sudskoj praksi povodom pravozaštitnih zahtjeva zasnovanih na ovoj vrsti građansko pravne odgovornosti“, izjavio je Almir Alispahić, direktor Privredne štampe.
Na seminaru će se govoriti o pravnoj prirodi, subjektima odgovornosti i pretpostavkama za nastanak i oslobođenje poslodavca od građanske odgovornosti za štetu pričinjenu radniku i obrnuto (odgovornosti radnika za štetu pričinjenu poslodavcu). Također, bit će riječi o pitanjima u vezi sa potraživanjem i odmjeravanjem naknade štete u budućim odštetnim parnicama.
Imajući u vidu da se odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pričini trećem licu (čl.170 i 172 ZOO i čl.91 Zakona o radu FBiH) zasniva na postojanju posebnog pravnog odnosa između poslodavca i zaposlenog u kojem jedno lice (zaposleni) radi u sferi djelatnosti i rizika drugog lica (poslodavca) i zavisi od njega, ovo je još jedna od nezaobilaznih tema seminara.
“Raspravljat će se i pitanja o pojmu, pravnoj prirodi, subjektima odgovornosti i pretpostavkama za nastanak i oslobođenje poslodavca od građanske odgovornosti za štetu koju zaposleni na radu i u vezi sa radom pričini trećem licu, kao i pitanja u vezi sa potraživanjem i odmjeravanjem naknade štete u budućim odštetnim parnicama. Kada je riječ o odgovornosti pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ (čl.172 ZOO) na seminaru će biti pojašnjena pitanja o pojmu, pravnoj prirodi, subjektima odgovornosti i pretpostavkama za nastanak i oslobođenje pravnog lica za štetu koju pričine trećem licu njegovi organi, kao i pitanja u vezi sa potraživanjem i odmjeravanjem naknade štete u budućim odštetnim parnicama“, precizirao je direktor Alispahić.
Zbog ograničenog broja mjesta prijava je obavezna. Prijave se mogu vršiti online preko web-a www.privrednastampa.biz, dostaviti na faks: 033/542-700, e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz