Skupština usvojila budžet Kantona Sarajevo za ovu godinu od 974,2 miliona KM

Budžet KS za 2021., poredeći ukupne planirane prihode i primitke, manji je za 14,19% u odnosu na 2020. godinu

0
506
Zatvoren javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenih pitanja mladih u KS

Skupština Kantona Sarajevo danas je usvojila Budžet KS za 2021. godinu, koji je utvrđen u iznosu od 974.200.500 KM.
Kako je istakao ministar finansija Davor Čičić, prihodovna strana Budžeta za ovu godinu planirana je u manjem iznosu u odnosu na 2020. zbog novonastale situacije izazvane pandemijom COVID-19. Ostali porezni i neporezni prihodi koji pripadaju Kantonu su planirani na osnovu trenda ostvarenja u protekloj godini u kojoj je priliv prihoda bio izuzetno umanjen.
Budžet KS za 2021. godinu, poredeći ukupne planirane prihode i primitke, manji je za 14,19% u odnosu na usvojene izmjene i dopune Budžeta KS za 2020. godinu u kojima su sadržani i razgraničeni prihodi i primici budžetskih korisnika iz 2019. godine u iznosu od 132,25 miliona KM.
Uslijed smanjenja prihoda u 2021. godini došlo je do potrebe za zaduživanjem, za što je u Budžetu KS za ovu godinu planiran iznos od 97,68 miliona KM.
Neporezni prihodi – prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine, naknade i takse, prihodi od sopstvenih djelatnosti i neplanirane uplate, kao i novčane kazne – planirani su u iznosu od 115,74 miliona KM. Razlog smanjenja ove grupe prihoda je da u odnosu na Budžet KS za prošlu godinu, u Budžetu KS za ovu godinu nisu uvršteni razgraničeni prihodi iz 2020. koji će biti poznati nakon izrade završnog računa.
Gledajući Budžet po ministarstvima, razdjel Ministarstva pravde i uprave planiran je u iznosu od 44,08 miliona KM. Najznačajnije izdvajanje odnosi se na subvencije javnim preduzećima, tj. na TVSA, i to sa iznosom od 3,4 miliona KM.
Plan sredstava Ministarstva za boračka pitanja iznosi 36,06 miliona KM, a u kojem se najveći iznos od 7,6 miliona KM odnosi na izmirivanje obaveze predviđene federalnim Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca.
Za resor saobraćaja izdvojeno je oko 100,5 miliona KM. Najviše je planirano za subvencije za javni prevoz i pokriće akumuliranog gubitka KJKP GRAS – 21 milion KM, za pokriće akumuliranog gubitka ovog preduzeća 14 miliona KM. Planirana su i sredstva za infrastrukturne projekte: izgradnja zgrade na trasi Južne longitudinale, izgradnja saobraćajnice Prva transverzala, i sl.
Ministarstvu unutrašnjih poslova zajedno sa Upravom policije planiran je iznosu od 85,77 miliona KM.
Ministarstvu privrede ukupno je planirano 61,07 miliona KM. Obzirom na negativne posljedice u privredi koje su izazvane pandemijom koronavirusa, kao podrška privredi u saniranju posljedica izazvane pandemijom planiran je iznos od 21 milion KM.
Za Ministarstvo finansija je planiran iznos od 32,26 miliona KM, u kojem je najveći iznos planiran za otplatu kredita i kamate.
Oblast zdravstva je planirana u iznosu od 13,56 miliona KM. Oblast odgoja i obrazovanja, kao novi resor u Budžetu KS, planiran je u iznosu od blizu 204,39 miliona KM, od čega se 3,8 miliona KM odnosi na transfere neprofitnim organizacijama – predškolsko i osnovno obrazovanje, 2 miliona KM na transfere neprofitnim organizacijama – pomoćne usluge u obrazovanju.
Budžet Ministarstva visokog obrazovanja, nauke i mladih iznosi 171,28 miliona KM, a resor kulture i sporta budžetiran je u iznosu od 32,09 miliona KM.Transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture planirani su u iznosu od 3,3 miliona KM, a transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta 4,3 miliona KM.
Razdjel Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice planiran je u iznosu od 84,45 miliona KM. Zaštita porodice sa djecom iznosi 30,6 miliona KM, socijalna zaštita 15,4 miliona KM, dok je zaštita civilnih žrtava rata planirana u iznosu od 15,3 miliona KM.
Novoformirano Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS iznosi 59,29 miliona KM.
Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto je, govoreći o Budžetu KS za 2021. godinu, istakao da je pravljen u potpuno drugim okolnostima, gdje 160 miliona KM sredstava jednostavno nema.
Naglasio je da Vlada nije bježala od zaduživanja, kao i da će javnost biti vrlo dobro upoznata sa načinom trošenja tog novca i njegovog ulaganja.
Uz sva izdvajanja na provođenju zakona, razvojni dio Budžeta KS iznosi oko 150 miliona KM i najvećim dijelom će ga činiti kreditna sredstva, uz učešće KS u dijelu plaćanja poreza. Iz tih sredstva planirana je nabavke trolejbusa, utopljavanje 40 javnih objekata, i to najvećim dijelom iz oblasti obrazovanja. Takođe biće kreditirana i stambena gradnja za trajni smještaj 25 interno raseljenih porodica.
Uz gradnju stanove koje će se poticajno dodjeljivati mladima, plan ove Vlade je konačno izgraditi zgradu MUP-a KS i Uprave policije.
“U ovoj godini ćemo dići kredit od 3,5 miliona KM kako bi konačno završili građevinske radove na zgradi Akademije scenskih umjetnosti. Takođe, želim zajedno sa Općinom Centar do početka naredne školske godine završiti gradnju i opremanje škole na Šipu”, naglasio je premijer Forto.