Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH

0
139
Konferencija se održava u sklopu Sedmice klimatske akcije u BiH

Rezultati Zajedničkog programa ‘Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini’, koji financira Vlada Švicarske, a provode agencije Ujedinjenih nacija u BiH od juna 2019. do juna 2023. bit će prezentirani na dvodnevnoj konferenciji koja je danas počela u Banjoj Luci.
Konferencijom se obilježava početak Sedmice klimatske akcije u BiH, koju od 1. do 9. juna 2023. godine organizira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji s međunarodnim i domaćim partnerima, kako bi se naglasilo da su klimatske promjene izazov koji se može prevladati samo zajedničkim nastojanjima.
Zajednički program pokrenuo je značajne aktivnosti u BiH na unapređenju institucionalnih kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa u BiH, kako bi se osiguralo da su lokalne zajednice manje ranjive na socijalne i ekonomske posljedice klimatskih promjena i prirodnih katastrofa.
Radislav Jovičić, savjetnik ministra sigurnosti BiH izjavio je da treba podići svijest o smanjenju rizika od katastrofa zbog stalnog porasta ekonomskih i društvenih gubitaka u BiH, ali je čak i važnije unaprijediti međuinstitucionalnu koordinaciju i saradnju uz aktivno uključivanje lokalnih zajednica s visokim rizikom od katastrofa u procese planiranja i provedbu mjera na terenu.
Kroz Zajednički program inicirana su sistemska rješenja kako bi se osiguralo da će BiH, kao zemlja potpisnica Okvira iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa – globalnog sporazuma za smanjenje, prevenciju i odgovor na rizike od katastrofa širom svijeta – ispuniti svoje postavljene ciljeve i prioritete djelovanja za sprečavanje novih i smanjenje postojećih rizika od katastrofa.
Dr. Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica UN u BiH kazala je da je unatoč desetljećima ekonomskog rasta, Bosna i Hercegovina i dalje vrlo ranjiva na prirodne katastrofe. U godini u kojoj je BiH obnovila svoje obaveze prema Okviru iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa koji su usvojile sve države članice 2015. godine, još uvijek je potrebna strategija za cijelu zemlju. Da bi se osigurala budućnost održivog razvoja za stanovništvo, potrebno je da institucije ulažu u rješavanje uzroka prirodnih katastrofa, u spremnost za odgovor i otpornost ljudi, infrastrukture i egzistencije.
Siroco Messerli, zamjenik šefa misije i direktor za saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH istakao je kako su nedavne poplave u slivu rijeke Une potvrdile da sve češći vremenski ekstremi u kombinaciji s neadekvatnim upravljanjem rizicima rezultiraju razornim posljedicama za ljude, posebno za najugroženije kategorije. Rješavanje problema klimatske sigurnosti jedan je od četiri prioriteta švicarskog članstva u Vijeću sigurnosti UN-a u periodu 2023-2024. U BiH, Švicarska podržava odgovorne institucije u povećanju otpornosti zemlje kroz svoj program smanjenja rizika od katastrofa. Međutim, sistemske promjene mogu se dogoditi samo ako institucije pokažu snažnu predanost i vodstvo u sistemskom poboljšanju upravljanja rizicima od katastrofa. Učesnici konferencije naglasili su važnost svijesti o riziku, rodne ravnopravnosti u procesima donošenja odluka i dobro vođenih aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa na svim nivoima vlasti u BiH, jer je uspješno smanjenje rizika od katastrofa rezultat kombinacije pristupa institucionalnim promjenama i strategijama od vrha prema bazi s lokalnim pristupomod baze prema vrhu, zasnovanim u zajednici.