Sporazum BiH i Švicarske o socijalnoj siguranosti

0
1130
BiH i Švicarska preuzimaju brigu o socijalnoj sigurnosti državljana ovisno od njihovog mjesta prebivališta

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma o provedbi Sporazuma između ove dvije države o socijalnoj sigurnosti.
Ovim sporazumom državljani jedne države ugovornice, kao i članovi njihovih porodica, izjednačeni su sa državljanima druge države ugovornice u svojim pravima i obavezama koje proizlaze iz pravnih propisa druge države ugovornice. Države ugovornice preuzimaju brigu o socijalnoj sigurnosti državljana u zavisnosti od njihovog mjesta prebivališta. Stupanjem na snagu ovog sporazuma stavlja se van snage Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Švicarske iz 1962. godine.