Šta se sve mijenja u dopunama Zakonu o PIO u Federaciji BiH

Novina u Zakonu je i mogućnost vanrednog usklađivanja penzija pod uslovom da je stopa rasta realnog BDP-a u prethodnoj godini veća od 3% i ako budžet FBiH nema akumulirani deficit, a najviše do stope rasta BDP-a u prethodnoj godini

0
392
Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO).
Kako je obrazloženo, prilikom usvajanja Zakona o PIO su oba doma Parlamenta Federacije BiH zadužila resorno ministarstvo, odnosno Vladu FBiH, da prate primjenu novog Zakona te da, u slučaju potrebe i određenih problema, u roku od šest mjeseci sačine izmjene i dopune ovog federalnog propisa.
Kao razlog za izmjene i dopune navedena je i Odluka Ustavnog suda BiH, te su poduzete mjere i aktivnosti s ciljem harmonizacije odredaba ovog sa odredbama Porodičnog zakona u odnosu na prava i obaveze vanbračnih partnera.
Jednom od izmjena i dopuna dodatno je precizirala norma, kako bi policijski službenici na državnom nivou, u smislu penzionisanja i načina izračuna penzija, bili izjednačili s policijskim službenicima na nivou FBiH. Time je omogućen jednak tretman svim policijskim službenicima u BiH, obzirom da svi policijski službenici s prebivalištem u FBiH pod jednakim uslovima uplaćuju doprinose za PIO.
Nadalje, izmjenom člana 44. (stav 5) su pripadnici Oružanih snaga BiH dovedeni u ravnopravan položaj sa ostalim osiguranicima, tako da im lični bodovi za svaku godinu posebnog staža, umjesto 0,5, po novom iznose 1,00 za priznatu punu godinu ostvarenog posebnog staža.
Prema novom zakonskom rješenju, povredom na radu smatra se i ona zadobijena u pripremama za odbranu, odnosno u odbrani BiH u periodu od 18.9.1991. do 23.12.1995. godine.
Napominje se i da je Vlada FBiH na sjednici održanoj 12.12.2019. godine zadužila Federalni zavod PIO da provede mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, od 11.12.2019. godine. U tom mišljenju stoji da je u postupcima priznavanja prava na porodičnu penziju udovicama šehida odnosno poginulog branioca i udovca šehida žene odnosno poginule braniteljice, potrebno primijeniti odredbu člana 17. Zakona o PIO. Ova odredba, između ostalog, propisuje da je osoba obavezno osigurana za slučaj invalidnosti i smrti zbog povrede na radu i profesionalne bolesti, za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu nadležnih organa i organa jedinice lokalne samouprave.
Uz ostalo, dopunjena je odredba po kojoj se sada članom porodice umrlog osiguranika smatra i vanbračni partner. Vanbračnim partnerom smatra se osoba koja je takvom definisana Porodičnim zakonom Federacije BiH, a koja je svoj status utvrdila u sudskom postupku.
Novina u Zakonu je i mogućnost vanrednog usklađivanja penzija (izuzev najviše) sve dok najniži iznos penzije ne dostigne jednu petinu iznosa najviše penzije ostvarene po zakonu, ali pod uslovom da je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od tri posto i ako budžet Federacije BiH nema akumulirani deficit, a najviše do stope rasta BDP-a u prethodnoj godini.
Jedno od novopredloženih rješenja je i da se korisniku penzije isplata obustavlja za period trajanja osiguranja, a najduže do navršenja 40 godina staža osiguranja, odnosno 65 godina života. Dosadašnje rješenje je predviđalo obustavu isplate do 65 godina života odnosno 40 godina penzijskog staža, ako osiguranik zasnuje radni odnos ili započne da obavlja djelatnost.
Takoder, u članu 116. dodaje se stav 2. kojim se korisniku porodične penzije koji u skladu sa ovim zakonom stekne status osiguranika u obaveznom osiguranju, isplata obustavlja za period trajanja osiguranja.