Stara devizna štednja: Za deset godina riješeno 21.880 žalbi u FBiH

0
1015
Izmjena Uredbe o staroj deviznoj štednji u FBiH

Vlada FBiH je danas usvojila izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za period januar-decembar 2017. godine, čiji je zadatak bilo rješavanje po žalbama potražilaca računa na odluke Agencija za verifikaciju računa stare devizne štednje.
U izvještaju je navedeno da je Komisija u 2017. godini primila 313 žalbi, a od 2005. godine ukupno 19.626. Ukupan broj riješenih žalbi, od početka rada Komisije i rješavanja žalbi od 2007. do kraja 2017. godine iznosi 21.880. U prošloj godini riješeno je 249 žalbi, od čega je uvaženo 171 žalbi a 78 je odbijeno.
Odobreni zahtjevi u prošloj godini iznosili su ukupno 3.679.426,27 KM. U pet predmeta, u kojima je izjavljena žalba na prvostepeno rješenje, Komisija je utvrdila da prilikom donošenja nije postupljeno u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku i ti predmeti su vraćeni prvostepenom organu na ponovni postupak.
U ovom periodu, primljene su 74 sudske presude po pokrenutim tužbama u sporovima vođenim za verifikaciju računa stare devizne štednje.
Nakon uvažavanja primjedbi u pojedinačnim presudama, stav Komisije je da prvostepeni organ treba ojačati stručnim kadrom radi potpunijeg obavljanja neophodnih radnji u kontaktu sa strankama i utvrđivanju relevantnih činjenica za provođenje prvostepenog upravnog postupka. Tako bi bio smanjeni broj žalbi i provođenje drugostepenog postupka.
U 2017. godini, kad je bio otvoren rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju stare devizne štednje, primljeno je 313 novih predmeta, koji će, uz predmete po uputama suda i po vanrednim pravnim lijekovima, uglavnom biti rješavane u 2018. godini.