Stručna i finansijska pomoć za pet bh. firmi koja počinju sa Izazovom dekarbonizacije

0
693
Profine BH: Projektom je planiran prelazak na sistem grijanja putem toplotnih pumpi

Od 38 preduzeća iz BiH koje je iskazalo interes za projekt ‘Izazov dekarbonizacije za mala i srednja preduzeća (MSP)’, nakon evaluacije pristiglih aplikacija, pet preduzeća je odabrano za učešće u ovom projektu čiji je strateški cilj – dostizanje neto nulte emisija i stabiliziranju klimatskih promjena.
Bravarija Pile d.o.o. Trn-Laktaši je među pet odobranih kompanija. Bravarija Pile prijavila je projekat ‘Promjena sistema grijanja i hlađenja te prelazak na ekološki prihvatljive energente’. Ovo preduzeće je nedavno digitalizovalo svoju proizvodnju i na krovovima hala instaliralo fotonaponske ćelije koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora. Sljedeći bitan korak jeste zamjena sistema grijanja/hlađenja, odnosno prelazak sa korištenja lož ulja na ekološki prihvatljive energente. Realizaciom ovog projekta, na kvalitetan i ekološki prihvatljiv način bit će riješeno grijanje/hlađenje objekta i smanjit će se emisija CO2 (lož ulje). Ovim će preduzeće smanjiti svoj karbonski otisak na godišnjem nivou za 225 tona CO2.
Imaco Systemtechnik d.o.o. Usora je takođe među pet odobarnih preduzeća. Ovo preduzeće predložilo je implementaciju projekta ‘Fotonaponska elektrana za vlastite potrebe’. Ovim projektom preduzeće iz Usore smanjit će svoj karbonski otisak na godišnjem nivou za 125 tona CO2.
Među pet odoabranih firmi je i Ferretto Group Central Europe d.o.o. Usora koje je predložilo implementaciju projekta ‘Energia 30’. Riječ je o solarnoj elektrani kapaciteta 30,3 kW. Postrojenje planiraju postaviti na krov poslovne hale, te omogućiti eksploataciju obnovljive solarne energije, u cilju smanjenja kupovine i potrošnje električne energije koju nabavljaju od distributera na tržištu. Ovim će preduzeće smanjiti svoj karbonski otisak na godišnjem nivou za 27,5 tona CO2.
Preduzeće Profine BH d.o.o. predložilo je implementaciju projekta ‘Primjena toplotnih pumpi u zamjeni sistema grijanja (ugalj i plin)’. Projektom je predviđena zamjena postojećeg složenog sistema grijanja iz neobnovljivih izvora (ugalj i plin) te prelazak na sistem grijanja putem toplotnih pumpi. Ovim će preduzeće smanjiti svoj karbonski otisak na godišnjem nivou za 27,2 tona CO2.
Među odabranim je i ZZ ‘Brka’ Brčko koje je predložilo implementaciju projekta ‘Dekarbonizacija zadruge Brka’. Projektom je predviđena instalacija solarne elektrane od 54 kw. Na taj način će izvršiti transfer sa neobnovljivih na obnovljive oblike energije, a od električne energije dobivene putem solarnih panela planiraju da u potpunosti zadovolje trenutne potrebe za električnom energijom, kao i da sistem grijanja vode koju koriste u procesu pasterizacije mlijeka i procesu proizvodnje sira prebace na obnovljive izvore energije. Na taj način će postati prva mljekara na području BiH koja bi primijenila ovakvu tehnologiju u proizvodnji, te ujedno postali prva zadruga koja svu svoju potrebu za električnom energijom dobiva iz obnovljivih izvora. Ovim će preduzeće smanjiti svoj karbonski otisak na godišnjem nivou za 225 tona CO2.
Ugovori s ovim preduzećima potpisani su sredinom jula, a implementacija projekata kroz Izazov dekarbonizacije sa MSP će trajati do novembra 2021. godine.
Projekat ‘Podrška pripremi za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora’, kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, a finansira Švedska, odabranim preduzećima pružit će stručnu pomoć prilagođenu svakoj kompaniji, kao i grant u vrijednosti do 30.000 KM po preduzeću. Bitno je naglasiti da će, pored ukupne investicije od 150.000 KM grant sredstava, sama preduzeća dodatno uložiti čak 400.000 KM u ove projekte, što pokazuje koliko su ozbiljne njihove namjere da promjene svoje poslovne modele.