Svoje nekretnine u FBiH uknjižilo više od milion su/vlasnika

0
285
U FBiH 55,4% zemljišnoknjižnih uložaka zasnovano je na novoj katastarskoj izmjeri

Završni izvještaj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o provedbi i završetku Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH (IDA kredit broj 51880-BA) usvojila je Vlada FBiH na sjednici održanoj 2. septembra ove godine.
Kako je saopćila ova uprava, provedba aktivnosti u okviru ovog projekta završena sa 31.12.2020. godine, a usprkos velikim izazovima usljed utjecaja pandemije Covid-19, rezultati za razvojne ciljeve Projekta registracije su čak i premašeni, kao i za 23 indikatora po komponentama.
Najvažniji postignuti rezultati su, u konačnici, doprinijeli stvaranju povoljne poslovne klime u Federaciji BiH.
Iz Uprave napominju da je, između ostalog, riječ je o zamjeni i uspostavi zemljišne knjige na osnovu podataka nove katastarske izmjere zaključno s krajem 2020. godine. To je rezultiralo usuglašenim podacima za 253 katastarske općine, odnosno deset više u odnosu na projektnom planirani broj općina.
Svoje nekretnine i prava na njima uknjižilo je ukupno 1.047.208 vlasnika i suvlasnika, čime su unaprijeđene i pretpostavke za siguran pravni promet nekretnina i razvoj ukupne privrede. Tako je sada 55,4 posto zemljišnoknjižnih uložaka zasnovano na novoj katastarskoj izmjeri, u odnosu na 33,3 posto o na početku provedbe Projekta. Uz to, skenirane su sve zemljišne knjige i pomoćni registri u Federaciji BiH i integrirani u IT sistem za upravljanje zemljišnoknjižnim podacima.
Bitno je i da je internet dostupnost (www.e-grunt.ba) katastarskim podacima osigurana za svih 79 općina i gradova u FBiH, a internet dostupnost zemljišnoknjižnih podataka za ukupno 2.418 katastarskih općina.
Na osnovu uspješnih rezultata provođenja, te velikog zanimanja i povećanih zahtjeva korisnika, ugovoreno je i dodatno finansiranje projekta registracije nekretnina.
Naime, nakon uspješno provedenih domaćih procedura odobravanja provođenja projekta te ratifikacije sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – IBRD, Svjetska banka je od 17.12.2020. godine proglasila efektivnost dodatnog financiranja za Projekt registracije nekretnina, što će omogućiti usuglašavanje podataka između zemljišne knjige i katastra za najmanje 100 dodatnih katastarskih općina u urbanim sredinama FBiH, saopćeno je iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.