TI BiH: Aerodromi RS sklopili ugovor sa firmom predsjednika Nadzornog odbora

0
1155
Aerodromi RS namjestili posao firmi predsjednika NO

Aerodromi Republike Srpske su 24.8.2017. donijeli Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Strategije razvoja međunarodnog aerodroma u Trebinju, prema kojoj je kao najpovoljniji ponuđač izabran konzorcij na čelu sa kompanijom WAY2GO, za ponuđenu cijenu od 74.900 KM bez PDV, saopćio je Transparency International BiH (TI BiH), prenosi agencija Patria.
Firma WAY2GO tek je nedavno počela poslovati, a jedan od dva osnivača je Zoran Injac – predsjednik Nadzornog odbora Aerodroma Republike Srpske.
Prema Zakonu o javnim nabavkama, ugovorni organ ne smije zaključivati ugovore o javnoj nabavci s privrednim subjektom, ako je član Nadzornog odbora tog ugovornog organa istovremeno ‘vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta s više od 20%’.
Zoran Injac je u vrijeme dodjele ugovora bio vlasnik 50% preduzeća WAY2GO, a zanimljivo je da je u Izjavi o sukobu interesa, koju je bio dužan dostaviti, 5.6.2017. naveo da nije u posjedu ni jednog preduzeća koje po Zakonu o javnim nabavkama ne bi smjelo sklapati ugovore sa Aerodromima RS, iako su računi firme WAY2GO aktivirani 22.5.2017., što podrazumijeva da je ovo preduzeće već bilo registrovano.
Osim toga, Aerodromi RS su odluku o pokretanju ove nabavke donijeli još 30.3.2017., čime je Injac mogao iskoristiti povlaštene informacije, kako bi u periodu od donošenja odluke, do objave obavještenja o nabavci, registrovao preduzeće, prijavio se na tender kao jedini ponuđač i bio odabran, uprkos zakonskim organičenjima.
Pored ograničenja prema Zakonu o javnim nabavkama, i Zakon o javnim preduzećima RS sadrži odredbe o sukobu interesa, te propisuje obavezu članovima nadzornog odbora da omoguće uvid u sve odnose ili transakcije koje bi mogle dovesti do sukoba interesa. Injac je izjavu popunio, ali u njoj nije naveo vlasništvo nad preduzećem koje je netom osnovao.
Transparency International u BiH je o svemu obavijestio Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske koje prema Zakonu o javnim preduzećima kao resorno ministarstvo vrši nazor nad primjenom ovog Zakona, te uputio informaciju i Agenciji za javne nabavke.