Transferi za zdravstvo vrijedni blizu 32 miliona KM

0
243
Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH predviđeno je oko 1,1 milion KM

Federalna vlada usvojila je danas pet odluka o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva, u ukupnom iznosu od 31.975.000‬ KM.
Za finansiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanja zdravstvenih usluga i provođenja programa federalnog fonda solidarnosti namijenjeno je ukupno 28.500.000, od čega za obezbjeđivanje prava na zdravstvene usluge koje se finansiraju sredstvima ovog fonda 11.500.000 KM, a za lijekove i medicinska sredstva 17.000.000 KM.
Za obezbjeđenje prava na zdravstvene usluge koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2020. godini planirano je ukupno 64.814.000 KM, od čega iz Budžeta FBiH 11.500.000 KM i iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora 53.314.000 KM.
Transferom za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH – za sufinansiranje troškova raseljenih osoba, predviđena su 2.000.000 KM, čime će biti sufinansirane zdravstvene usluge bolničkog liječenja u zdravstvenim ustanovama u FBiH, povratnika iz FBiH u općine u Republiku Srpsku.
Za zdravstvenu zaštitu Roma u Federaciji BiH, koji zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno mjesto prebivališta odnosno boravišta u FBiH, namijenjeno je 50.000 KM.
Za Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH predviđeno je 1.125.000 KM u svrhu uspješnog obavljanja njegove djelatnosti, primjene jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju i upotrebi krvi i krvnih sastojaka, koordinacije aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u FBiH, unaprjeđenja rada dijagnostičkih službi i promocije i povećanje broja dobrovoljnih davalaca krvi.
Agenciji za kvalitet i akreditaciju uzdravstvu u FBiH – AKAZ, predviđen je iznos od 300.000 KM koji će biti raspoređen za sufinansiranje troškova Agencije u 2020.godini koji nastaju obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu.