Traže se veća sredstva za lokalnu samoupravu

0
500
U Tuzli održan sastanak predstavnika SOGFBiH i načelnika i gradonačelnika Tuzlanskog kantona

U Gradskoj upravi Tuzle danas je održan sastanak na kojem su bili načelnici i gradonačelnici Tuzlanskog kantona i predstavnici saveza općina i gradova Federacije BiH (SOGFBiH).
Tema sastanka bila je suradnja jedinica lokalne samouprave s područja Tuzlanskog kantona sa Savezom općina i gradova FBiH, izrada Akcijskog plana SOGFBiH za 2020. godinu, te suradnja s federalnim organima i organima tuzlanskog kantona kada je riječ o konsultacijama u postupku donošenje zakonskih propisa.
Predstavnici SOGFBiH predstavili su Analizu pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH. Na sastanku se raspravljalo i o Prijedlogu saveza za povećanje udjela jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza s trenutnih 8,42% na 9,81%, te o povećanju koeficijenta za raspodjelu prihoda od poreza na dohodak.
Sudionici sastanka suglasni su da se pokrene odgovarajući postupak pred ustavnim sudom Federacije BiH u vezi sa zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH ukoliko se ne uvaže prijedlozi i zahtjevi jedinica lokalne samouprave i SOGFBiH.
Posebna pozornost posvećena je Prednacrtu zakona o građevinskom zemljištu za koji je istaknuta kako je potrebno organizirati poseban sastanak zbog značaja tematike tretirane tim Zakonom.
Na sastanku je također razmatrana inicijativa Grada Tuzle za izmjenu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Odluke Vlade FBiH o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća s ciljem da se omogući finansiranje vatrogasnih jedinica iz sredstava za zaštitu i spašavanje, te fleksibilnije korištenje namjenskih sredstava iz ovih izvora u skladu s potrebama jedinica lokalne samouprave.