U augustu bilo oko 407 hiljada nezaposlenih u BiH

0
601
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje u BiH, 57,6 posto je žena

Broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH u augustu 2019. godine iznosio je 406.848.
Ako kao baznu godinu uzmemo 2017. (2017.=100) i uporedimo august 2019. godine sa augustom 2018. godine, uočava se pad nezaposlenosti od 8,6 indeksnih poena ili u apsolutnom iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene smanjio se za 41.730.
Ako se porede registrirane nezaposlene osobe po kvalifikacionoj strukturi, najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom 129.574, zatim slijede osobe sa srednjom stručnom spremom 114.603 i nekvalifikovane osobe 111.788.
Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS 6.677, a slijede ih polukvalifikovane osobe 7.399.
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 57,3% ili u apsolutnom iznosu 233.146 osoba ženskoga spola. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je sa srednjom spremom 73.370, nekvalificiranih NK 65.280 i sa VKV i KV kvalifikacijom 60.192 osoba ženskog spola.