U BiH i dalje manje žena na rukovodećim i pozicijama odlučivanja

0
491
Iako je sve više visokoobrazovanih žena, njihov broj u odnosu na muškarce i dalje je manji na rukovodećim pozicijama

Međunarodni Dan žena, koji se u cijelom svijetu obilježava svake godine 8. marta, prilika je da se ukaže na položaj žena u društvu.
U Bosni i Hercegovini je više visokoobrazovanih žena, ali ih je, u odnosu na muškarce, i dalje manje na rukovodećim i pozicijama odlučivanja. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, objavljenih u publikaciji ‘Žene i muškarci u BiH’, u Bosni i Hercegovini je u 2020. godini, od 13.291 diplomiranih studenata bilo 60% žena, od 3.143 magistara nauka i specijalista 64% žena, a od 153 doktora nauka 41% žena.
Visokoobrazovane žene u BiH dominiraju u djelatnostima obrazovanja, zdravstva i društvenih nauka. U strukturi zaposlenih u obrazovnim ustanovama tokom 2020. godine, u BiH je radilo oko 99% odgajateljica u predškolskim ustanovama. Međutim, idući prema višim nivoima obrazovanja spolna struktura nastavnog osoblja se mijenjala. Žene su bile zastupljenije u osnovnom i srednjem obrazovanju, dok su više od polovine nastavnika i saradnika u visokoškolskim ustanovama činili muškarci.
Od ukupnog broja zdravstvenih radnika u javnom zdravstvu u BiH u 2020. godini gotovo tri četvrtine su bile žene. Doktorica je bilo 63% u odnosu na 37% doktora. U oblasti sudstva i tužilaštva, od ukupnog broja sudija i tužilaca, u 2020. godini bilo je 64% sutkinja (36% sudija) i 52% tužiteljica (48% tužitelja).
Gdje su žene u privredi? Na osnovu spolne strukture upravnih odbora deset najviše rangiranih kompanija na berzi u BiH, u 2020. godini, upravljačku strukturu odabranih kompanija činilo je 17% žena i 83% muškaraca. Samo je jedna kompanija za predsjednicu imala ženu, dok su u ostalih devet kompanija predsjednici bili muškarci, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.