U Brčko distriktu broj zaposlenih se povećao za 9,1 posto

U Brčko distriktu BiH radnu snagu činilo je 31 hiljade osoba od kojih je 25 hiljade (79,3%) zaposlenih i 6 hiljada (20,7%) nezaposlenih osoba

0
146
Od ukupne radne snage u Brčko distriktu 65,1% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina

U drugom kvartalu 2023. godine, u Brčko distriktu BiH radnu snagu činilo je 31 hiljade osoba od kojih je 25 hiljade (79,3%) zaposlenih i 6 hiljada (20,7%) nezaposlenih osoba. U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih se povećao za 9,1%, dok se broj nezaposlenih smanjio za 1,1%.
Broj osoba izvan radne snage u Brčko distriktu BiH, u drugom kvartalu 2023. iznosio je 37 hiljada i u odnosu na prethodni kvartal se smanjio za 5,1%.
U drugom kvartalu 2023. godine, stopa aktivnosti je bila 45,5%, stopa zaposlenosti 36,1%, stopa nezaposlenosti 20,7% i stopa neaktivnosti 54,5%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u drugom kvartalu 2023. od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 18 hiljada (57,3%) su muškarci, a 13 hiljada (42,7%) su žene.
U ukupnom broju osoba izvan radne snage 16 hiljada (41,7%) su muškarci, a 22 hiljade (58,3%) su žene.
Od ukupnog broja zaposlenih osoba 15 hiljada (59,1%) su muškarci, a 10 hiljada (40,9%) su žene, dok od ukupnog broja nezaposlenih osoba 3 hiljade (50,5%) su muškarci, a 3 hiljade (49,5%) su žene.
U posmatranom periodu, od ukupne radne snage 65,1% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 8,2% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 0,7% ima 65 i više godina.
Od ukupnog stanovništva izvan radne snage, 33,1% osoba je u starosnoj grupi od 65 i više godina, zatim 27,1% osoba u starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 21,3% osoba u starosnoj
grupi od 25 do 49 godina i 18,5% osoba u starosnoj grupi od 15 do 24 godine.
Od ukupnog broja zaposlenih 65,7% osoba pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,9% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 6,5% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 0,9% ima 65 i više godina.
Od ukupnog broja nezaposlenih 62,5% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 22,7% starosnoj grupi od 50 do 64 i 14,9% starosnoj grupi od 15 do 24 godine.
Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i to 67,2%, zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 23,8% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9%.
Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba izvan radne snage imaju osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 50,8%, zatim slijede osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom 44,1% i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 5%.