U FBiH povećana proizvodnja struje, uglja i lignita

0
349
U proizvodnji električne energije udio HE je 28,31%, TE 67,27%, a vjetroelektrana 4,42%

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u julu 2022. godine iznosila je 652 GWh, a u istom mjesecu 2021. godine iznosila je 601 GWh. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 22,9%, termoelektrane sa 72,1%, a vjetroelektrane sa 5%.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u julu 2022. godine iznosila je 429.732 tona, dok je u istom mjesecu 2021. godine proizvodnja iznosila 329.137 tona.
Proizvodnja lignita u julu iznosila je 136.584 tona, a u istom mjesecu 2021. godine iznosila je 103.117 tona.
Proizvodnja koksa iznosila je 72.249 tona, a u istom mjesecu 2021. godine iznosila je 82.415 tona.
Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva 78.551 tona, zatim bezolovnog motornog benzina 14.531 tona, avionskog benzina 4.743 tona, lož ulja 2.164 tona.