U FBiH zaključen 131 ugovor o faktoringu vrijedan 30,6 miliona KM

0
341
U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 99,6% se odnosi na faktoring sa pravom regresa

U Federaciji BiH je u prva tri mjeseca 2020. godine zaključen 131 ugovor o faktoringu ukupne nominalne vrijednosti otkupljenih novčanih potraživanja u iznosu od 30,6 miliona KM.
U odnosu na broj zaključenih ugovora o faktoringu u istom periodu 2019. godine, u prvom ovogodišnjem kvartalu povećan je broj zaključenih ugovora za 151,9%.
Nominalna vrijednost otkupljenih novčanih potraživanja i plaćenih obaveza kupaca prema dobavljaču bilježi smanjenje od 13,3% u odnosu na isti period prethodne godine.
Ukupna vrijednost otkupljenih novčanih potraživanja i isplaćenih kupčevih obaveza prema dobavljačima u periodu januar-mart 2020. godine iznosila je 30,6 miliona KM, koji se u cijelosti odnosio na domaći faktoring. U odnosu na isti period prethodne godine to predstavlja smanjenje za iznos od 4,7 miliona KM ili 13,3%.
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u FBiH za prva tri mjeseca 2020. godine iznosili su 0,3 miliona KM, i u poređenju sa istim periodom 2019. godine manji su za 0,1 milion KM ili 22,5 posto.
U strukturi iskazanih ukupnih prihoda od kamata, naknada i administrativnih naknada, podjednak iznos se odnosi na faktoring bez prava regresa i na faktoring s pravom regresa, navode iz Agencije za bankarstvo FBiH.
Poslove faktoringa u FBiH obavljale su četiri komercijalne banke, od kojih su tri članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU i jedna u pretežno domaćem vlasništvu.