U Federaciji BiH se neće priznavati tehnički pregled vozila urađen u drugom entitetu

0
431
Cijena premije autoodgovornosti nije povećana, tvrde iz regulatorne agencije RS

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, te u saradnji s Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom se utvrđuje obaveza organa koji provode postupke registracije vozila na području Federacije BiH da, u skladu sa odredbama člana 219. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, Zakona o cestovnom prijevozu FBiH i Pravilnika o registraciji vozila, kao mjerodavne prihvataju dokaze o tehničkoj ispravnosti vozila koje izdaju stanice tehničkog pregleda vozila sa područja Federacije BiH.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama FBiH i bit će primjenjivana do uspostave pune implementacije usaglašenog Pravilnika o tehničkim pregledima vozila na području BiH, o čemu će Vlada FBiH donijeti odgovarajuću odluku.
U obrazloženju Odluke je, uz ostalo, navedeno da je Vlada FBiH upoznata s činjenicom da Pravilnik o tehničkim pregledima vozila nije implementiran u cijelosti na području Bosne i Hercegovine, te da još nije osigurano funkcionisanje jedinstvenog informacionog sistema, kojim će se rezultati mjerenja na uređajima automatskim putem preuzimati i direktno pohranjivati u jedinstvenu bazu podataka. Time bi zloupotrebe i uticaji na rezultate tehničke ispravnosti vozila bili svedeni na minimum.
Obrazloženo je, također, da je važno što je prilikom donošenja Pravilnika o tehničkim pregledima vozila u njegovoj Preambuli navedeno da ga donosi ministar komunikacija i saobraćaja BiH, u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove, entitetskim i kantonalnim ministarstvima nadležnim za saobraćaj i Odjeljenjem za javne poslove Brčko Distrikta BiH. Međutim, od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija nije tražena saglasnost na objavljeni tekst Pravilnika.
Također je obrazloženo da je u primjeni Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, nadležno državno ministarstvo, bez utvrđivanja činjenica vezanih za implementaciju jedinstvenog informacionog i video-nadzornog sistema na području cijele BiH, obavijestilo organe nadležne za poslove registracije vozila, da su se stekli uslovi za primjenu člana 73. Pravilnika o registraciji vozila, odnosno o prihvatanju dokaza o izvršenom tehničkom pregledu vozila na području cijele BiH.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija istaklo je da se nisu stekli uslovi za primjenu člana 73. Pravilnika o registraciji vozila, jer u praksi nije implementiran jedinstveni informacioni sistem propisan ovim odredbama, te da u praksi nije implementiran ni video-nadzorni sistem na svim stanicama tehničkog pregleda u BiH, koji ni softverski ni hardverski ne čini dio jedinstvenog informacionog sistema.
Nakon zaključka Vlade FBiH od 3.6.2021. godine o ovom pitanju, upućen je zahtjev Vijeću ministara BiH za povlačenje obavijesti Ministarstva komunikacija i prometa BiH, ali ni do danas nije bilo reakcije na ovaj zahtjev.