U RS za dvije godine samo 17,5% preduzeća uvelo inovaciju proizvoda

0
735
Najviše su inovativno aktivna bila preduzeća iz sektora informacija i komunikacija

Zavod za statistiku Republike Srpske objavio je podatke o inovativnim aktivnostima preduzeća u periodu 2016–2018. godine dobijene na osnovu dvogodišnjeg istraživanja koje je sprovedeno na uzorku od 1.239 preduzeća (stopa odgovora preduzeća koja su ispunila upitnik je 87,8%).
Prema tom istraživanju, u periodu 2016–2018. godine je 24,3% preduzeća sprovelo bar jednu od inovativnih aktivnosti, dok 75,7% preduzeća uopšte nije sprovodilo inovativne aktivnosti.
Najveći broj preduzeća sproveo je aktivnosti u vezi sa inovacijama proizvoda ili procesa. U periodu 2016–2018. godine, 17,5% preduzeća je uvelo inovaciju proizvoda.
Inovacija poslovnog procesa je novi ili poboljšani poslovni proces koji je uveden za jednu ili više poslovnih funkcija koji se značajno razlikuju od prethodnih psolovnih funkcija i koji je implementiran u preduzeću. U periodu 2016–2018. godine 16,5% preduzeća je uvelo inovaciju poslovnog procesa.
Inovativna aktivnost preduzeća povećava se sa njihovom veličinom, tako da je 48,2% inovativno aktivnih preduzeća u posmatranom broju velikih preduzeća (250 i više zaposlenih), zatim 28,3% u posmatranom broju srednjih preduzeća (50–249 zaposlenih), dok je 21,9% inovativno aktivnih preduzeća iz grupe malih preduzeća (10–49 zaposlenih).
Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, koja sadržajno i strukturno u potpunosti odgovara EU Statističkoj klasifikaciji djelatnosti, najviše su inovativno aktivna bila preduzeća koja pripadaju području Informacije i komunikacije, njih 36,2%.
Od ukupnog broja preduzeća, najveći broj njih fokus stavlja na zadovoljenje postojećih klijenata te na visok kvalitet proizvoda.
Skoro dvije trećine preduzeća u posmatranom periodu kupilo je mašine, opremu ili softver na bazi iste ili poboljšane tehnologije koju je ranije već koristilo, navodi se u istraživanju.