U sedam kantona FBiH zaživio proces strateškog planiranja

0
319
Podršku uspostavi sistema pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

U sedam kantona Federacije BiH je proces strateškog planiranja, u skladu sa novim regulatornim okvirom, potpuno okončan i skupštine većine kantona su usvojile svoje nove strategije razvoja za period 2021-2027. godine.
U dva kantona, Kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu, očekuje se da će skupštine, na prijedlog vlada kantona, uskoro usvojiti nove strategije. Jedino Vlada Hercegovačko-neretvanskog (HNK) kantona još uvijek nije usvojila strategiju razvoja za novi sedmogodišnji period.
Procese su u devet kantona vodila tijela za planiranje i upravljanje razvojem, dok su značajnu ulogu imali i kantonalni odbori za razvoj, koji su osiguravali vertikalnu i horizontalnu koordinaciju.
Podršku uspostavi sistema pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini.
“Kantoni su u 2021. godini nastavili sa sistemskim pristupom upravljanju razvojem. Gotovo svi kantoni su osvojili strategije razvoja za period od 2021. do 2027. godine, a osoblje projekta ILDP pružalo je podršku u svim procesima”, kazao je Nasir Nalić ispred ILDP-a.
Najdalje su u svojim aktivnostima otišli Zeničko-dobojski, Unsko-sanski i Tuzlanski kanton. U ova tri kantona su usvojene i smjernice vlada za trogodišnje i godišnje planiranje rada institucija.
“Upravljanje razvojem, kako u cijeloj Federaciji BiH, tako i u Tuzlanskom kantonu, postaje rastući segment poslovanja. U kontekstu toga je neophodno nastaviti kontinuirano jačati kapacitete za planiranje i upravljanje razvojem”, kazala je Erna Kusturica ispred Tuzlanskog kantona.
Smjernice i trogodišnje planiranje rada, bazirano na strateškim dokumentima, predstavlja potpunu novinu u radu vlada i drugih institucija kantona. Treba naglasiti da su u ovim kantonima izvršene nužne prilagodbe poslovnika o radu vlada i drugih pravnih akata koji reguliraju planiranje i izvještavanje o radu vlada kantona. Trenutno se u ovim kantonima, uz podršku Agencije za državnu službu FBiH, provode procesi trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada. Očekuje se da će i drugi kantoni uskoro biti u ovoj poziciji.
“U Unsko-sanskom kantonu su stvorene pretpostavke za strateško planiranje koje će u budućnosti osigurati efikasnije, svrsishodnije i transparentnije trošenje budžetskih sredstava, a sve sa ciljem ravnomjernog razvoja Unsko-sanskog kantona i poboljšanja života svih naših građana”, kaže Dijana Dedić iz Unsko-sanskog kantona.